Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w szczególności osoby, które mu podlegają bądź będą podlegać w przyszłości z uwagi na chęć otrzymania odpowiednich uprawnień

Art. 2. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o sędzi, należy przez to rozumieć sędziów kynologicznych, sędziów sportów kynologicznych, sędziów prób pracy, sędziów testów psychicznych, stażystów oraz innych sędziów z profesji kynologicznej.

 

Rozdział II

Kodeks etyki

 

Art. 3. Kodeks etyki sędziego kierowany jest odpowiednio do sędziów kynologicznych, sędziów sportów kynologicznych, sędziów prób pracy, sędziów testów psychicznych, stażystów oraz innych sędziów z profesji kynologicznej.

Art. 4. Sędzia kieruje się zasadami uczciwości, godności, honoru i poczuciem obowiązku do przestrzegania dobrych obyczajów oraz szacunku dla zwierząt.

Art. 5. Sędziemu nie wolno wykorzystywać swego statusu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób.

Art. 6. Sędzia zobowiązany jest dbać o autorytet posiadanego statusu, dobre imię Federacji a także dobre imię innych sędziów.

Art. 7. Sędzia zobowiązany jest do unikania zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności statusu sędziego, osłabić zaufanie do jego bezstronności.

Art. 8. Sędzia, który narusza zasady niniejszego kodeksu zobowiązany jest niezwłocznie powziąć działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia bądź  inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.

Art. 9. Sędzia powinien wymaga od innych sędziów przestrzegania niniejszego kodeksu, zasad etyki i nienagannego zachowania, a na naganne zachowania odpowiednio reagować.

Art. 10. We wszystkich przydzielonych sprawach sędzia ma obowiązek podejmować czynności bezzwłocznie.

Art. 11. Sędzia zobowiązany jest do zachowania całkowitej bezstronności przy wykonywaniu swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem tego, iż jego ocena jest ostateczna i nie podlega jakiejkolwiek dyskusji.

Art. 12. Sędzia w sposób szczególny zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów a także społecznie przyjętych norm dobrego wychowania. Jakiekolwiek zachowanie bądź działanie nawet stwarzające pozory nierespektowania zasad powoduje łamanie zasad niniejszego kodeksu.

Art. 13. Sędzia nie może wyrażać publicznie negatywnych opinii na temat innego sędziego, a o wykrytych nieprawidłowościach w pracy sędziego winien niezwłocznie zawiadomić Kolegium Sędziów.

Art. 14. Sędzia nie powinien podejmować działań finansowych, które mogą być odebrane jako wykorzystywanie pozycji sędziego.

Art. 15. Sędziemu nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać odczucie, że stanowią próbę wywarcia wpływu na jego osobę.

Art. 16. Sędzia ma obowiązek:

1) dbać o dobre imię Federacji,

2) przestrzegać przepisów Federacji,

3) uczciwie i bezstronnie dokonywać oceny psów,

4) stale uzupełnić i poszerzać swoją wiedzę kynologiczną,

5) w przypadku braku możliwości sędziowania na wystawie bądź braku możliwości wykonania przeglądu z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie organizatora,

6) potwierdzać stażystom fakt odbycia praktyki na wystawie,

7) sumiennie wykonywać nałożone obowiązki przez organizatora wystawy, a w szczególności przybyć na miejsce wystawy o określonej godzinie,

8) dostosować się do zaleceń Zarządu Głównego oraz Kolegium Sędziów,

9) unikać wszelkich zachowań, które mogłyby podważyć bezstronność sędziów,

10) pracować społecznie na rzecz Federacji.

Art. 17. Sędzia bezwzględnie nie może:

1) zaglądać i korzystać z katalogu wystawy przed i w trakcie oceny psów,

2) oceniać psów będących jego własnością lub własnością osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w przeciągu ostatniego miesiąca,

3) wykonywać przeglądów psów, które są jego własnością lub własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,

4) łamać lub naruszać jakichkolwiek przepisów Federacji a w szczególności niniejszego regulaminu,

5) łamać zasady etyki sędziowskiej także w wymiarze swobodnej oceny wystawianych lub przeglądanych psów,

6) publicznie krytykować innego sędziego,

7) spożywać alkoholu podczas wystawy,

8) wykonywać obowiązków sędziego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

9) palić wyrobów tytoniowych bądź e-papierosów na terenie wystawy,

10) podróżować na wystawę, na której będzie sędziował w towarzystwie wystawcy, którego psy będzie oceniał na tej wystawie oraz mieszkać w domu wystawcy przed wystawą,

11) ulegać jakimkolwiek działaniom i presjom, które mogą wpływać na jego bezstronność,

12) uchylać się od wykonywania swoich obowiązków, w szczególności podjęcia oceny psów na wystawie, w której potwierdził swój udział i przyjął zaproszenie od organizatora bez podania szczególnych przyczyn.

Art. 18. Sędzia ma prawo do:

1) posiadania legitymacji sędziego,

2) posiadania pieczątki sędziego oraz identyfikatora w trakcie wystawy, na której dokonuje oceny,

3) oceny psów na wystawach, na których jest sędzią oraz na przeglądach,

4) otrzymania na życzenie pisemnego potwierdzenia odbytego sędziowania i wykonanego przeglądu,

5) zwrotu uzasadnionych poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem swoich obowiązków na wystawie i przeglądzie,

6) otrzymania zaproszenia do sędziowania na wystawę w co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem,

7) zapewnienia przez organizatora wystawy odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie oceny psów nieurągających powadze sprawowanej funkcji, m.in. nocleg, posiłek, transport z i do miejsca

noclegu,

8) udziału w posiedzeniach Kolegium Sędziów z prawem do zawiadomienia o takim posiedzeniu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,

9) prawo głosu na posiedzeniach Kolegium Sędziów,

10) wolnego i bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Federację,

11) otrzymania od organizatora wystawy wszelkiej pomocy podczas pełnienia swoich funkcji.

 

Rozdział III

Sędziowie stażyści

 

Art. 19. Sędziów rekrutuje się z grona stażystów wpisanych na listę sędziów stażystów prowadzoną przez Kolegium Sędziów.

Art. 20 § 1. Sędzią kynologicznym może zostać sędzia stażysta wpisany na listę sędziów stażystów Federacji, który zdał egzamin na sędziego stażystę, odbył staż określony niniejszym regulaminem, uzyskał pozytywną opinię większości kwalifikowanej członków Kolegium Sędziów, zdał egzamin na sędziego przewidziany niniejszym regulaminem oraz został wpisany na listę sędziów kynologicznych Federacji uchwałą Zarządu Głównego.

§ 2. Zasady nabywania uprawnień sędziego prób pracy, sędziego sportów kynologicznych, sędziego testów psychotechnicznych reguluje Główna Komisja Szkoleń.

Art. 21. Sędzią stażystą może zostać wyłącznie pełnoletni członek Federacji, który:

1) posiadają nieposzlakowaną opinię,

2) przedstawił opinię macierzystego oddziału dotyczącą jego kandydatury,

3) pracuje społecznie na rzecz Federacji,

4) ukończył kurs na sędziego stażystę,

5) zdał egzamin na sędziego stażystę.

Art. 22. Egzamin na sędziego stażysty podzielony jest na część pisemną, ustną i praktyczną.

Art. 23. Egzamin pisemny obejmuje:

1) fizjologię psa,

2) anatomię i osteologię psa,

3) genetykę,

4) podstawową znajomość wzorców ras psów,

5) znajomość przepisów Federacji,

6) znajomość zasad prowadzenia hodowli,

7) znajomość podstaw zoopsychologii,

8) pracę pisemną w formie referatu obejmujący zagadnienia z zakresu wiedzy o chorobach, pasożytach, historii ras, komentarzach do wzorców, podstaw zoopsychologii bądź zagadnień genetyki psa

Art. 24. Egzamin ustny obejmuje:

1) znajomość historii pochodzenia psów, ras psów–ze szczególnym uwzględnieniem tych ras, w których sędzia stażysta będzie chciał się specjalizować,

2) znajomość przepisów Federacji,

3) znajomość zasad pielęgnacji, żywienia oraz ogólnej oceny kondycji psów.

Art. 25. Egzamin praktyczny obejmuje wcześniej zdobytą wiedzę w roli obserwatora podczas:

1) oceny psów na ringu wystawowym,

2) przeglądu miotu oraz poprzez sprawdzenie znajomości zasad prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz obowiązków osób funkcyjnych na ringu wystawowym.

Art. 26 § 1. Z chwilą zaliczenia egzaminu pisemnego, ustnego i praktycznego Kolegium Sędziów podejmuje decyzję o nominacji na sędziego stażystę.

§ 2. Od decyzji przysługuje zainteresowanemu w terminie 14 dni odwołanie do Zarządu Głównego, którego wydana decyzja jest ostateczna.

Art. 27. Otrzymanie nominacji na sędziego stażystę uprawnia do przebywania na ringu podczas wystawy w charakterze asystenta sędziego kynologicznego, sekretarza ringowego oraz opiekuna ringu.

Art. 28. Sędzia stażysta uprawniony jest do wykonywania przeglądów miotu.

Art. 28a. Sędzia stażysta za uprzednią zgodą Komisja Hodowlanej może wykonać przegląd hodowlany. Zgodę wydaje się na indywidualny umotywowany wniosek sędziego stażysty.

Art. 29. Staż sędziego nie może trwać dłużej niż 4 lata od momentu otrzymania nominacji.

Art. 30. Kolegium Sędziów wykreśla stażystę z listy sędziów stażystów, jeśli:

1) nie podejdzie do egzaminu na sędziego kynologicznego w terminie 4 lat od momentu otrzymania nominacji,

2) nie zaliczy pozytywnie egzaminu na sędziego w terminie 5 lat od momentu otrzymania nominacji,

3) nałożenia jakiejkolwiek kary przewidzianej przepisami Federacji,

4) naruszenia zasad etyki sędziowskiej.

Art. 31. Od decyzji o wykreśleniu z listy sędziów stażystów, zainteresowanemu w terminie 14 dni przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, którego wydana decyzja jest ostateczna.

Art. 32 § 1. Z chwilą otrzymania nominacji Kolegium Sędziów wręcza sędziemu stażyście indeks, w którym każdorazowo wpisuje się jego uczestnictwo na wystawie w charakterze sędziego stażysty.

§ 2. Wpisu może dokonać tylko sędzia kynologiczny, któremu asystował sędzia stażysta.

Art. 33. Indeks wraz z zaliczonymi praktykami stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu na sędziego kynologicznego.

Art. 34. Sędzia stażysta zobowiązany jest do prac społecznych na rzecz Federacji.

 

Rozdział IV

Sędzia kynologiczny

 

Art. 35. Sędziowie kynologiczni dzielą się na sędziów krajowych oraz międzynarodowych w obrębie ras, grup, wszystkich grup oraz w kategorii sędziów wystawowych oraz sędziów prób pracy.

Art. 36. Sędzią krajowym zostaje osoba, która zdała egzamin na sędziego kynologicznego i została wpisana na listę sędziów kynologicznych Federacji. Sędzia kynologiczny może dokonywać oceny na krajowych wystawach psów rasowych, próbach pracy, konkursach, zawodach, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli.

Art. 37. Sędzią międzynarodowym może zostać sędzia krajowy wpisany na listę sędziów kynologicznych Polskiej Federacji Kynologicznej po spełnieniu wymagań na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art. 37a. W obrębie nominacji na Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego wyróżnia się:
a) pierwszego stopnia – sędzia co najmniej jednej rasy
b) drugiego stopnia – sędzia grupy ras,
c) trzeciego stopnia – sędzia grup ras,
d) międzynarodowy ekspert – sędzia wszystkich ras.

Art. 37b. § 1. Sędzią pierwszego stopnia może zostać sędzia krajowy, który uczestniczył czynnie w co najmniej 12 wystawach, dokonywał na co najmniej 6 wystawach samodzielnej oceny psów w obrębie jednej rasy, zdał egzamin pierwszego stopnia, otrzymał pozytywną ocenę od co najmniej 1/2 członków Kolegium Sędziów oraz który nienagannie wykonuje swoje obowiązki.

§ 2. Kolegium Sędziów na wniosek kandydata przesyła do Zarządu Głównego wniosek o nominację załączając wymagane dokumenty.

§ 3. Zarząd Główny rozpatrując wniosek o nominację nadaje lub odmawia nadania nominacji na Międzynarodowego Sędziego Kynologicznego pierwszego stopnia.

§ 4. Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny pierwszego stopnia może oceniać psy na wystawach międzynarodowych z prawem przyznawania CACIB w obrębie ras, których zdał egzamin oraz na wystawach krajowych.

§ 5. Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny pierwszego stopnia dokonując oceny psów poza obrębem swoich ras na międzynarodowych wystawach psów rasowych nie może przyznawać certyfikatu CACIB.

§ 6. Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny pierwszego stopnia może otrzymać uprawnienia do oceny kolejnych ras składając wniosek do Kolegium Sędziów, które przeprowadza egzamin. Zaliczenie egzaminu z rasy upoważnia do oceny psów danej rasy na wystawach międzynarodowych.

Art. 37c. § 1. Sędzią drugiego stopnia może zostać Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny pierwszego stopnia, który zaliczy egzamin ze znajomości ras w obrębie grupy oraz dokonywał oceny na międzynarodowej wystawie psów rasowych poza granicami kraju.

§ 2. Egzamin przeprowadza Kolegium Sędziów na wniosek kandydata.

§ 3. Zaliczenie egzaminu upoważnia do oceny psów danych ras w obrębie grupy na wystawach międzynarodowych oraz klubowych.

§ 4. Sędzia drugiego stopnia posiada uprawnienia przyznawania certyfikatu CACIB na wystawach międzynarodowych dla wszystkich ras.

Art. 37d. § 1. Sędzią trzeciego stopnia może zostać Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny pierwszego lub drugiego stopnia, który zaliczy egzamin ze znajomości ras w obrębie co najmniej dwóch grup oraz dokonał oceny ras międzynarodowej wystawie psów rasowych poza granicami kraju.

§ 2. Egzamin przeprowadza Kolegium Sędziów na wniosek kandydata.

§ 3. Zaliczenie egzaminu upoważnia do oceny psów danych ras w obrębie grup na wystawach międzynarodowych oraz klubowych.

§ 4. Sędzia trzeciego stopnia posiada uprawnienia przyznawania certyfikatu CACIB na wystawach międzynarodowych dla wszystkich ras.

Art. 37e. § 1. Międzynarodowym ekspertem może zostać międzynarodowy sędzia kynologiczny drugiego lub trzeciego stopnia, który dokonywał oceny psów na międzynarodowych wystawach psów rasowych na co najmniej 10 wystawach, w tym poza granicami kraju i dokonał oceny co najmniej 500 psów w rasach zaklasyfikowanych w co najmniej 3 różnych grupach.

§ 2. Uprawnienia międzynarodowego eksperta nadaje Zarząd Główny na wniosek kandydata.

§ 3. Międzynarodowy ekspert może dokonywać oceny wszystkich psów na wystawach wszystkich kategorii oraz rang z prawem przyznawania CACIB.

Art. 37f. W zakresie sędziów kynologicznych, którzy uzyskali uprawnienia międzynarodowego sędziego kynologicznego przed dniem 23 maja 2018 r. Zarząd Główny nadaje w drodze uchwały uprawnienia odpowiedniej kategorii z pominięciem konieczności przeprowadzania egzaminu.

Art. 38. Sędzia międzynarodowy może oceniać psy również na wystawach międzynarodowych, na które otrzymał zaproszenie.

Art. 39. Sędzia ras – to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do dokonywania oceny określonej rasy, kilku ras, bądź wszystkich ras.

Art. 40. Sędzia wszystkich ras – to sędzia,który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do sędziowania wszystkich ras uznanych przez Federację na wszystkich wystawach.

Art. 41. Sędzia grup – to sędzia, który posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia do dokonywania oceny określonej grupy bądź grup zgodnie z przyjętą nomenklaturą ras.

Art. 42. Sędzia wystawowy – dokonuje oceny psów na podstawie aktualnych wzorców ras psów zaakceptowanych przez Federację.

Art. 43. Sędzia prób pracy psów – ocenia psy podczas zawodów, konkursów i testów.

Art. 44. Egzamin na sędziego krajowego podzielony jest na część pisemną, ustną i praktyczną.

Art. 45. Część pisemna i ustna egzaminu obejmuje swoją tematyką

w zakresie rozszerzonym egzamin pisemny na sędziego stażystę.

Art. 46. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykorzystanie wiedzy w praktycznej ocenie eksterieru oraz znajomość zasad prowadzenia dokumentacji hodowlanej.

Art. 47. Z chwilą zaliczenia egzaminu pisemnego, ustnego i praktycznego Kolegium Sędziów podejmuje decyzję o wysłaniu wniosku do Zarządu Głównego celem podjęcia uchwały o nominacji na sędziego kynologicznego.

Art. 48. Wniosek o nominację musi zawierać:

1) raport szczegółowy z przeprowadzonych egzaminów,

2) decyzję Kolegium Sędziów podjęta większością kwalifikowaną,

3) opinię wszystkich członków Kolegium Sędziów dotyczącą kandydata.

Art. 49. Zarząd Główny rozpatruje wniosek w terminie 60 dni od daty jego otrzymania z zastrzeżeniem jego kompletności i prawidłowości.

Art. 50. § 1. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o wpisaniu na listę sędziów kynologicznych bądź odmawiającą wpisania na listę sędziów kynologicznych.

§ 2. Zarząd Główny podejmując uchwałę o wpisaniu na listę sędziów kynologicznych może przyznać uprawnienia na czas określony i/lub z pewnymi ograniczeniami lub obostrzeniami.

§ 3. Uprawnienia na czas określony przyznaje się nie na czas dłuższy niż 24 miesiące. Po tym okresie uprawnienia wygasają chyba, że Zarząd Główny podejmie uchwałę o przyznaniu pełnym uprawnień.

§ 4. Ograniczenia, o których mowa w § 2 mogą dotyczyć zakazu oceniania psów na wystawach lub na wystawach konkretnych rang, wykonywania określonych przeglądów bądź kilka z nich równocześnie.

§ 5. Obostrzenia, o których mowa w § 2 mogą dotyczyć wskazanie okresu próbnego z uwagi na dotychczasową postawę sędziego, po upływie którego osoby wskazane przez Zarząd Główny oraz Kolegium Sędziów przedkładają rekomendację Zarządowi Głównemu co do usunięcia obostrzeń bądź nałożenia innych ograniczeń, o których mowa w niniejszym artykule.

Art. 51. O terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu na sędziego kynologicznego Kolegium Sędziów zawiadamia wszystkich sędziów kynologicznych Federacji oraz Zarząd Główny na co najmniej 30 dni wcześniej.

Art. 52 § 1. Egzamin przeprowadza Kolegium Sędziów w obecności co najmniej trzech członków tego Kolegium oraz co najmniej jednego członka Zarządu Głównego.

§ 2. Każdy sędzia kynologiczny Federacji ma prawo do zasiadania w komisji przeprowadzającej egzamin z równym głosem.

 

Rozdział V

Utrata uprawnień

 

Art. 53 § 1. Sędziemu mogą zostać cofnięte lub odebrane uprawnienia w przypadku złamania przepisów Federacji.

§ 2. Cofnięcie uprawnień może nastąpić również w sytuacji rezygnacji z członkostwa przez sędziego w okresie 2lat od daty otrzymania tych uprawnień, jeśli zostały one uzyskane i nadane przez Federację.

Art. 54. Decyzje o cofnięciu lub odebraniu uprawnień podejmuje Zarząd Główny.

Art. 55. Sędziego można pozbawić uprawnień do sędziowania na wystawach międzynarodowych ale pozostawiając mu uprawnienia sędziego kynologicznego.

Art. 56. Sędzia wobec którego toczy się jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne w Federacji zostaje zawieszony w prawach sędziego na czas jego trwania.

Art. 57 § 1. Postępowanie dyscyplinarnie za złamanie niniejszego regulaminu lub regulaminu wystaw prowadzi w miejsce Rzecznika, Kolegium Sędziów, które kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Koleżeńskiego na zasadach regulaminu postępowania dyscyplinarnego.

§ 2. W sprawach innych postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego prowadzi się na sadach ogólnych.

 

Rozdział VI

Przepisy wprowadzające i końcowe

 

Art. 58. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Główny na wniosek Kolegium Sędziów w drodze wydania decyzji bądź uchwały.

Art. 59. W stosunku do kandydatów na sędziów stażystów oraz sędziów kynologicznych, którzy są w trakcie procedowania o przyznanie nominacji lub uzyskali je w trakcie obowiązywania niniejszego regulaminu stosuje się zapisy tego regulaminu.

Art. 60. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2016 r.


Uchwałą ZG z dnia 15 października 2017 r. dodano art. 28a.
Uchwałą ZG z dnia 23 maja 2018 r.: zmieniono art. 37 oraz dodano art. 37a. do art. 37f.