Alianz Canine Worldwide ACW

OFICJALNY PARTNER ACW

Polska Federacja Kynologiczna podczas oficjalnej wizyty w siedzibie Alianz Canine Worldwide w Hiszpanii w dniu 28 września 2018 r. zawarła z Prezesem ACW Maria Eugenia Ribelles pisemny kontrakt na podstawie którego PFK stało się partnerem i członkiem tej międzynarodowej organizacji kynologicznej.

To niezwykle ważny krok na arenie międzynarodowej, którego efekty będą widoczne dla każdego naszego członka i hodowcy.

Wraz z członkostwem w ACW, Polska Federacja Kynologiczna zobowiązała się do wprowadzenia systematyki ras przyjętej przez Alianz włącznie ze wzorami dokumentów, które będą od tej pory rozpoznawane na pięciu kontynentach.

Polska Federacja Kynologiczna - LOGO2
Alianz Canine Worldwide ACW

ALIANZ CANINE WORLDWIDE

Logotyp zastrzeżony, prawnie chroniony na rzecz Alianz Canine Worldwide z siedzibą w Hiszpanii.

Logotyp może być używany wyłącznie przez organizacje członkowskie, które zawarły pisemny kontrakt z ACW.

Państwo rejestracji ACW – Hiszpania, Murcia
Numer rejestru – 300005
Numer identyfikacji podatkowej – G-73749897
Rejestr – Fundacja użyteczności publicznej i interesu społecznego międzynarodowego obszaru non-profit

MIĘDZYNARODOWA MARKA

Alianz Canine Worldwide to międzynarodowa organizacja kynologiczna koordynująca współpracę między krajowymi organizacjami kynologicznymi, które swoją działalność opierają na organizacji i kontroli hodowli psów rasowych.

ACW skupia w swoich szeregach blisko 100 organizacji z 5 kontynentów. Jest to pierwsza organizacja międzynarodowa, która za pośrednictwem swoich przedstawicieli w krajach członkowskich promuje “profesjonalizm w  hodowli psów”. Alianz rozszerzając tę ​​koncepcję na cały obszar społeczny, pracując na rzecz doskonałości w hodowli a tym samym selekcji.
Fundacja Alianz Canine Worldwide zajmuje się również badaniami, oceną i standaryzacją ras rodzimych w ich krajach pochodzenia. Krajach historycznie zmarginalizowanych bez powodu, nie zaniedbując jednocześnie ras bardziej popularnych.

ACW prowadzi również międzynarodowy rejestr przydomków hodowlanych a zgłoszeń można dokonać wyłącznie poprzez organizacje krajowe, które zawarły z ACW kontrakt o współpracy.

ACW Logotyp zarejestrowany w Unii Europejskiej

PODSTAWOWE CELE ALIANZ CANINE WORLDWIDE

  • Ochrona czystości ras psów i badanie ich pochodzenia zgodne z obowiązującymi przepisami hiszpańskimi, europejskimi i międzynarodowymi.
  • Promocja prawidłowej hodowli, praca na rzecz poprawy hodowli i selekcji zwierząt rasowych psów, rozwój ich fizycznych i mentalnych cech oraz unikanie agresywnych zachowań.
  • Współpraca z organizacjami i podmiotami związanymi z prowadzeniem ksiąg hodowlanych.
  • Działalność na rzecz międzynarodowej wymiany sędziów kynologicznych a także współpraca z ekspertami  w zakresie morfologii, etologii, ratownictwa, kynologii, bezpieczeństwa i pomocy poprzez m.in. tworzenie międzynarodowej bazy danych ekspertów.
  • Wspieranie i współdziałanie w tworzeniu odpowiedniego ustawodawstwa dla rozwoju działalności w sektorze profesjonalnej i zawodowej pracy psów na rzecz obrony społeczeństwa.
  • Pomoc podmiotom non-profit, których cele społeczne sprzyjają lub obejmują działalność na rzecz ochrony zwierząt, przyrody lub środowiska, poprzez wspieranie ich pracy społecznej przy realizacji kampanii uświadamiających i rozpowszechniają te cele.
  • Zawieranie umów z uniwersytetami w celu realizacji i uczestnictwa w badaniach związanych z postępami w kynologii.
  • Promowanie konkretnych badań w celu uznania ras autochtonicznych w procesie oficjalnego uznania ich wzorca w ich kraju pochodzenia.
  • Promowanie integracji zawodowej grup z niepełnosprawnością, które mogą odnieść korzyści w profesjonalnym świecie sektora zwierząt domowych z korzyścią w  integracji zarówno zawodowej jak i społecznej.
  • Tworzenie bazy danych wszystkich organizacji, z którymi podpisywane są umowy o współpracy sprzyjające wymianie informacji między tymi organizacjami.

WŁADZE ACW

Maria Eugenia Ribelles ACW

PREZYDENT ACW

Mª Eugenia Ribelles Ferrer

Pedro A. Serrano Gilabert ACW
Pedro A. Serrano Gilabert
Sekretarz Generalny
Jose Redondo ACW
Mª Jose Redondo
Zarządca IT
Consuelo Fernandez Cantero ACW
Consuelo Fernandez Cantero
Zaplecze Techniczne
Francisca Navarro González ACW
Francisca Navarro González
Administracja