Szanowni Państwo

Zarząd Główny na swoim posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. podjął szereg uchwał zmieniających Regulamin hodowli psów rasowych, których zmiany prezentujemy poniżej.

 

Uchwała nr 1

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się art. 19 nadając mu brzmienie “Do wpisania adnotacji nostryfikującej uprawnienia hodowlane nadane przez inną organizację, o której mowa w art. 18 upoważniony jest członek ZG po przedłożeniu mu kopii rodowodu lub metryki, kopii badania DNA oraz kopii przeglądu hodowlanego wykonanego przez osobę upoważnioną przez ZG.


 

Uchwała nr 2

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu “Do wpisania adnotacji nadającej uprawnienia hodowlane na podstawie wystaw lub przeglądu hodowlanego wykonanego na podstawie niniejszego Regulaminu upoważniony jest członek ZG zgodnie z zasadami reprezentacji, po przedłożeniu mu kompletu dokumentów.


 

Uchwała nr 3

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się art. 20 ust. b tiret 2. nadając mu brzmienie “18 miesięcy dla ras pozostałych“.

Przepis niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.


 

Uchwała nr 4

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu “Dla suk, u których wymóg nadania uprawnień hodowlanych wynosi co najmniej 18 miesięcy, przegląd hodowlany może zostać wykonany nie wcześniej, niż 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia hodowlane wejdą w życie z dniem ukończenia przez tą sukę wieku wymaganego do uzyskania uprawnień.


 

Uchwała nr 5

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że dodaje się w art. 30 ust. “h” w brzmieniu “sprzedaży psów bez znakowania mikroczipem“.


 

Uchwała nr 6

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że dodaje się w art. 30 ust. “i” w brzmieniu “doprowadzenia do krycia suki bez nadanych uprawnień hodowlanych“.


 

Uchwała nr 7

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu “Wobec wykrycia przewinienia określonego w art. 30, osoba do tego zobowiazana zawiadamia niezwłocznie Komisję Hodowlaną o tym fakcie. Dla spraw określonych w art. 30 ust. b-e oraz i, ZG za wydane rodowody stosuje dziesięciokrotność opłaty za wydanie rodowodu dla szczeniąt.”.


 

Uchwała nr 8

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się art. 36 nadając mu brzmienie “Przeglądu miotu dokonuje sędzia stażysta, sędzia kynologiczny Federacji lub osoba, której ZG udzielił zgodny na jego wykonanie. Osoba wykonująca przegląd miotu dokonuje adnotacji na rodowodzie suki hodowlanej wskazując w niej datę urodzenia miotu oraz ilość urodzonych szczeniąt.“.


 

Uchwała nr 9

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu “Właściciel lub hodowca psa, na wniosek ZG zobowiązany jest przekazać kserokopie wyniku badania DNA w terminie 7 dni od daty tego wniosku.


 

Uchwała nr 10

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się art. 88 nadając mu brzmienie “W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem, w tym krycia na zasadach specjalnych, decyzję podejmuje po weryfikacji Komisja Hodowlana. Od decyzji Komisji Hodowlanej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. Zarząd rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu.


 

Uchwała nr 11

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się art. 30 ust. b nadając mu brzmienie “używania do hodowli suk nieposiadających uprawnień hodowlanych i wykonanych badań DNA“.

Przepis niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.


 

Uchwała nr 12

Zmienia się Regulamin hodowli psów rasowych z dnia 1 grudnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się art. 30 ust. c nadając mu brzmienie “używania do krycia psów nieposiadających uprawnień reproduktora i wykonanych badań DNA“.

Przepis niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.


 

Zarząd Główny pragnie wskazać, że zmiany te podyktowane są stałym podnoszeniem standardów hodowli psów rasowych pod egidą Polskiej Federacji Kynologicznej.

Pragniemy podkreślić w szczególności, że od dnia 1 listopada 2021 r. przywrócony zostanie zapis mówiący o wieku 18 miesięcy wymagany dla uzyskania uprawnień hodowlanych przez suki u których obecnie wiek ten wynosi 15 miesięcy. Jednocześnie wskazania wymaga, że u suk, dla których wiek ten wynosić będzie odpowiednio 18 i 24 miesiące (zgodnie z wykazem ras z Regulaminu hodowli psów rasowych), hodowca będzie mógł wykonać przegląd hodowlany 3 miesiące przed ww. wiekiem suki z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia hodowlane wejdą w życie dopiero z dniem ukończenia odpowiednio 18 i 24 miesięcy (Uchwała nr 4)

Nadto Zarząd Główny pragnie poinformować, że od dnia 22 kwietnia 2021 r. podczas wykonywania przeglądu miotu, osoba go wykonująca zobowiązana będzie do odnotowania w rodowodzie suki, która urodziła szczenięta stosownej adnotacji o tym miocie. (Uchwała nr 8).

Z innych istotnych zmian wprowadzonych przez Zarząd Główny podkreślenia wymaga uchwała, która od dnia 1 listopada 2021 r. wskazuje, że w przypadku krycia suki zarejestrowanej w PFK, hodowca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z zamówieniem na rodowody certyfikat DNA tego psa. W sytuacji, gdyby reproduktor nie posiadał wykonanych badań DNA koniecznym będzie najpóźniej w dniu krycia pobranie materiału genetycznego tego reproduktora w celu przeprowadzenia badań genetycznych. Tym samym w Polskiej Federacji Kynologicznej wprowadzona zostanie w pełni zasada, że wszystkie szczenięta posiadające rodowód PFK będą pochodziły od rodziców, które posiadają profil DNA. (Uchwały 11 i 12).

Z ostatnich istotnych zmian, Zarząd Główny pragnie zakomunikować, iż od dnia 22 kwietnia 2021 r. wprowadza w życie w pełnym zakresie zapisy dotyczące nostryfikacji rodowodów z innych organizacji kynologicznych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, nostryfikowane rodowody będą – jak dotychczas – po uprzedniej kontroli przez Komisję Hodowlaną przy Zarządzie Głównym. Nostryfikacji podlegać będą wyłącznie dane nostryfikowanego psa wraz z jego pochodzeniem oraz (jeśli pies posiada) wyniki badań przeprowadzanych przez organy/instytucje do tego upoważnione, jak np. badania HD, ED, DNA. Nie będą zatem nostryfikowane uprawnienia hodowlane. Dla uzyskania uprawnień hodowlanych przez psa, którego rodowód jest nostryfikowany do PFK, wymagane będzie spełnienie warunków opisanych Regulaminem hodowli psów rasowych Polskiej Federacji Kynologicznej (jak np. przegląd hodowlany czy testy psychotechniczne).

Zarząd pragnie wskazać nadto, że zmiany te podyktowane są m.in. dobrem psów, podnoszeniem standardów hodowlanych oraz trwającymi pracami nad zmianami przepisów w polskim prawie mającymi za cel uregulowanie rynku kynologicznego oraz certyfikację organizacji kynologicznych, które zostaną uprawnione do wydawania rodowodów psom.

Zarząd pragnie wskazać, że uznaje za konieczne prowadzenie dalszych prac nad zmianami w Regulaminie hodowli psów rasowych. Standardy hodowli psów rasowych pod egidą PFK wymagają stałego podnoszenia i wyznaczania priorytetów, jakimi są dobro hodowlanych zwierząt oraz dbałość o czystość ras. Kontrole hodowli, które stale przeprowadzane są w zarejestrowanych hodowlach zostały poszerzone i stały się bardziej skrupulatne. My wszyscy – członkowie PFK – bierzemy wspólną odpowiedzialność za dobre imię PFK. Musimy wspólnie podkreślać, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na łamanie ustalanych standardów hodowlanych. Słowa te Zarząd podkreśla tym bardziej teraz, gdy  tylko w ostatnich dniach wszczęto kilka postępowań dyscyplinarnych przez Rzecznika Dyscyplinarnego wobec wykrycia sprzedaży psów przez hodowców bez zgłaszania miotów, bez oznakowania mikroczipem, podszywających się pod PFK, korzystających np. w ogłoszeniach z nazwy PFK a nieopłacających składek i innych należnych opłat, niezgłaszających władzom PFK stosownych informacji w ramach prowadzonej przez siebie hodowli, do których są hodowcy zobligowani.

Zachęcamy członków Zarządu do zapoznania się z zaktualizowaną treścią Regulaminu hodowli psów rasowych, który znajdziecie Państwo pod tym linkiem – https://pfk.org.pl/o-nas/regulaminy/

Kończąc, Zarząd wychodząc na przeciw hodowcom PFK jest w trakcie przygotowania serii wykładów dla swoich hodowców w wersji online, w którym przybliżać będzie obowiązujące przepisy w PFK.