Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Polskiej Federacji Kynologicznej, dostępny pod adresem internetowym https://pfk.org.pl prowadzony jest przez stowarzyszenie o nazwie Polska Federacja Kynologiczna z siedzibą w Sieradzu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344801, NIP 8272268554 REGON 100808590.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do osób zainteresowanych statutową działalnością Polskiej Federacji Kynologicznej jak i osób już będących członkami stowarzyszenia i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów z ww. osobami na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Członek – osoba fizyczna lub prawna, która złożyła deklarację członkowska zgodnie z postanowieniami Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej dostępnego pod adresem https://pfk.org.pl/wp-content/uploads/2017/02/STATUT-pfk.pdf, został wpisany na listę członków prowadzoną przez właściwy oddział Polskiej Federacji Kynologicznej i ma opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.
2. Federacja – stowarzyszenie działające pod nazwą Polska Federacja Kynologiczna z siedzibą w Sieradzu przy ul. Lokajskiego 1/10, kod pocztowy 98-200 wpisane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344801, NIP 8272268554 REGON 100808590.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Federację pod adresem internetowym https://pfk.org.pl/shop
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Członkiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli członka składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do opłacenia usługi oferowanej przez Federację.
7. Konto – konto członka w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez członka oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie usług do Koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności.
9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Członka usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości usług.
10. Usługa – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy świadczenia usługi między Federacją a Członkiem.
11. Umowa świadczenia usługi – umowa świadczenia usługi zawierana albo zawarta między Członkiem a Federacją za pośrednictwem Sklepu internetowego.
12. Certyfikat – dokumenty wydawany przez Federację potwierdzający prawo do odbioru zamówionej usługi dostarczany Członkowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia po realizacji zamówienia.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Federacji: Polska Federacja Kynologiczna, ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz
2. Adres e-mail Federacji: kontakt@pfk.org.pl
3. Numer telefonu Federacji: +48 791 988 229
4. Numer rachunku bankowego Federacji: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765
5. Członek może porozumiewać się z Federacją za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Członek może porozumieć się telefonicznie z Federacją w godzinach 9:00 – 19:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na usługi, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Federacja w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Członka.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Członka na Usługi znajdujące się w Sklepie możliwe jest po uprzednim założeniu Konta przez Federację w związku z członkostwem w Polskiej Federacji Kynologicznej.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto oraz nie podlegają opodatkowaniu VAT.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Członka składa się cena za Usługę, cena dostawy oraz koszt wydania Certyfikatu wynoszący 3% wartości zamówienia, o której Członek jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową świadczenia usługi.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Usługi.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Konto w Sklepie zakładane jest osobom posiadającym status członka w Polskiej Federacji Kynologicznej na zasadach określonych w Statucie Polskiej Federacji Kynologicznej. Konto zakłada Federacja o czym informuje Członka przesyłając mu dane dostępowe, w tym login i hasło. W przypadku samodzielnego założenia konta, podlega ono weryfikacji przez Federację.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła bądź poprzez wykorzystanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub portalu społecznościowego udostępniającego niezbędne dane tożsame w procesie rejestracji.
4. Członek ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zażądać usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Federacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu;
2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, uzupełnić wymagane pola obowiązkowe, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Członek może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka elektroniczna Certyfikatu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
2. Członek może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatności elektroniczne
b. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 9
Wykonanie umowy świadczenia usługi

1. Zawarcie Umowy świadczenia usługi między Członkiem a Federacją następuje po uprzednim złożeniu przez Członka Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Federacja niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Federację Członkowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Członka, która zawiera co najmniej oświadczenia Federacji o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy świadczenia usług. Z chwilą otrzymania przez Członka powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa świadczenia usług między Członkiem a Federacją.
3. W przypadku wyboru przez Członka:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Członek obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy świadczenia usług – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Początek biegu terminu realizacji usługi do Członka liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Członka sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Federacji.
5. W przypadku złożenia zamówienia przez osobę niebędącą członkiem Federacji, złożone zamówienie nie będzie realizowane nawet w sytuacji jego opłacenia. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w terminie 30 dni od daty zapłaty z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zamówienia.

§ 10
Odstąpienie od umowy i reklamacje

Członek z uwagi na charakter członkowski stowarzyszenia w Polskiej Federacji Kynologicznej nie jest konsumentem i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy ani prawo złożenia reklamacji. Wszelkie roszczenia związane ze świadczonymi usługami oraz metody rozwiązywania sporów określa Statut Polskiej Federacji Kynologicznej oraz Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Członków zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Federacja.
2. Dane osobowe Członków zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy świadczenia usług oraz celów określonych Statutem Polskiej Federacji Kynologicznej, a jeżeli Członek wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym realizowanych wyłącznie przez Federację.
4. Członek ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Federacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Federacja poinformuje Członka z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.