Przewodnik

FEDERACJA

Czym jest Polska Federacja Kynologiczna?

PFK to pozarządowa organizacja kynologiczna założona w 2009 r. będąca członkiem międzynarodowej organizacji International Kennel Union. Jako stowarzyszenie zrzeszamy w swoich szeregach właścicieli psów rasowych, hodowców psów rasowych, sędziów kynologicznych i pasjonatów. Celami działalności Federacji jest m.in. kontrola hodowli psów rasowych w Polsce oraz dbałość zachowanie czystości rasy.

Czy poza PFK istnieją inne organizacje kynologiczne?

Tak. Obecnie organizacji kynologicznych jest tak dużo, że trudno je zliczyć. Część z nich powstawała w związku z wprowadzoną jakiś czas temu Ustawą o ochronie zwierząt, która zabrania hodowli i sprzedaży psów jeśli jej właściciel nie należy do jakieś organizacji. Tym sposobem założono wiele firm i organizacji, które w swoich celach działalności wpisały hodowlę psów. Niemniej należy zawsze uważać na to, czy faktycznie kupujemy psa rasowego. Nie zawsze jest tak, że kupiony pies z rodowodem jest psem rasowym. Dlatego też przed zakupem psa zachęcamy do skontaktowania się z Federacją celem weryfikacji dokumentów, które otrzymałby nasz pies.

CZŁONKOSTWO

Czy mogę zostać członkiem Federacji?

Jeśli nie jestem członkiem innej organizacji kynologicznej, masz ukończone 18 lat oraz spełniasz stawiane w statucie wymagania, możesz przesłać do nas Deklarację Członkowską na podstawie której Zarząd dokona weryfikacji danych i podejmie decyzję o wpisie na listę członków.

Jak zostać członkiem Federacji?

Aby zostać członkiem PFK należy:

 1. zapoznać się ze statutem i regulaminami obowiązującymi w PFK
 2. wydrukować, wypełnić i podpisać deklarację członkowska
 3. przelać na konto PFK o numerze 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 kwotę 100,00 zł tytułem “wpisowe imię i nazwisko”
 4. do podpisanej deklaracji dołączyć potwierdzenie zapłaty wpisowego, zdjęcie do legitymacji i wysłać komplet dokumentów na adres:
  ________________________
  Polska Federacja Kynologiczna
  skr. poczt. 1009
  50-950 Wrocław

W ciągu około 30 dni od daty otrzymania przez Federację kompletu dokumentów otrzymasz na podany w deklaracji adres decyzję ws. członkostwa. Jeśli będzie ona pozytywna, wraz z listem powitalnym dostaniesz legitymację członkowską.

Warto pamiętać o podaniu w deklaracji członkowskiej aktualnego adresu e-mail. Zgodnie z treścią deklaracji w PFK obowiązuje zasada korespondencji elektronicznej ze skutkiem doręczenia.

Czy mogę być członkiem kilku organizacji kynologicznych?

Statut PFK wskazuje, że członkostwo w Federacji ustaje z mocy prawa w chwili, kiedy dana osoba zostanie członkiem innej organizacji kynologicznej.

Oznacza to, że jeśli wysyłając deklarację złożysz nieprawdziwe oświadczenie o przynależności do innej organizacji kynologicznej a władze Federacji na podstawie tej deklaracji podejmą decyzję o przyjęciu Cię w poczet członków – decyzja ta będzie i tak nieważna z dalszymi tego konsekwencjami.

Podobnie sytuacja ma się, gdy w trakcie trwania członkostwa w PFK dołączysz do innej organizacji kynologicznej. W tym momencie nastąpi utrata członkostwa w Federacji nawet, jeśli władze PFK takiej decyzji nie podejmą albo takiej wiedzy nie będą posiadać.

Jakie mam uprawnienia będąc członkiem Federacji?

Trudno jest wymienić w jednym miejscu wszystkie uprawnienia, z którymi związane jest członkostwo w Federacji.

Jednym z najważniejszych to wkład w rozwój krajowej oraz światowej kynologii. Zawsze zachęcamy do aktywnego korzystania z uprawnień wynikających z członkostwa w PFK. Warto dokładnie zapoznać się ze statutem, w którym wymienione zostały najważniejsze prawa członków. Wśród nich to m.in. możliwość aktywnego uczestnictwa w wyborze władz, które przez kolejne lata kierują działalnością całej Federacji, organizują wystawy psów rasowych oraz chronią dobro wspólne wszystkich właścicieli psów rasowych.

Jak wygląda legitymacja członkowska?

Poniżej przedstawiamy wzór legitymacji członkowskiej, wydawanej od 16 października 2017 r. Tego samego dnia utraciły ważność wszystkie stare legitymacje członkowskie.

Należy mieć na uwadze, że legitymacja członkowska stwierdza, że osoba, której dane na niej widnieją została przyjęta w poczet członków Federacji.

Jednak, aby potwierdzić, czy dana osoba wciąż jest członkiem PFK należy wejść na stronę http://legitymacja.pfk.org.pl gdzie wpisując numer legitymacji (tylko 4 cyfry przed ukośnikiem) uzyskamy informację, czy osoba ta wciąż jest członkiem Federacji.

Nadto nowe legitymacje wydawane są na okres 4 lat. Po tym okresie należy ją wymienić na nową składając odpowiedni wniosek dostępny tutaj.

Prezentowany wzór nie zawiera ze względów bezpieczeństwa niektórych danych zabezpieczających.

WZÓR – awers

WZÓR – rewers

Ile wynosi składka członkowska?

Składka członkowska w 2017 r. wynosiła 60 zł pod warunkiem, że została opłacona do 1 marca 2017 r. Po tej dacie przestaje obowiązywać specjalna (mniejsza) kwota składki a członkowie zobowiązani są do jej opłacenia w wysokości 90 zł.

Jak często i gdzie opłacać składkę członkowską

Składkę członkowską opłaca się raz w roku na konto oddziału, do którego przynależymy. Jeśli nie jesteś pewny oddziały, na listę którego jesteś przypisany zachęcamy do kontaktu z Zarządem (kontakt@pfk.org.pl). Tam uzyskasz wszelkie informacje.

Jak zrezygnować z członkowska?

Zgodnie ze Statutem, aby zostać skreślonym z listy członków należy złożyć rezygnację z członkostwa.

Nie ma żadnego wzoru rezygnacji – wystarczy oświadczenie przesłane w formie papierowej (listownej) lub e-mail na adres swojego oddziału.

Po przesłaniu takiej rezygnacji Zarząd dokona weryfikacji i prześle informacje o skreśleniu z listy członków bądź odmowie skreślenia z listy członków.

Jakie mogą być przyczyny odmowy skreślenia z listy członków?

Zakres tej tematyki precyzyjnie reguluje Statut Polskiej Federacji Kynologicznej. Jedną z przyczyn może być nieuregulowanie składki członkowskiej za rok bieżący lub ostateczny wynik toczącego się postępowania dyscyplinarnego.

Przykład:

Dana osoba była członkiem PFK w 2015 r. i opłaciła za tamten rok składkę członkowską. Następnie w 1 lutego 2016 r. przesłała do Federacji rezygnację z członkostwa. Zarząd dokonując weryfikacji rezygnacji wskazał członkowi, że nie może przyjąć rezygnacji z uwagi na zaleganie ze składką członkowską za rok 2016.

Dlatego też, jeśli planujemy złożyć rezygnację z członkostwa wcześniej musimy mieć opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, nawet jeśli miałby to być początek roku.

Wynika to z treści samego Statutu, który opracowali i przyjęli członkowie Federacji.

 

Jak zaktualizować dane osobowe w bazie Federacji?

Jako członek PFK masz prawo do zmiany danych, które przetwarza Federacja w granicach i normach wyznaczonych przez prawo. Aby dokonać zmiany danych proszę wydrukować i wypełnić Formularz aktualizacji danych, podpisać i przesłać na adres e-mail: kontakt@pfk.org.pl lub listem na adres: Polska Federacja Kynologiczna, skr. poczt. 1009, 50-950 Wrocław.

RODOWÓD

Czym jest rodowód?

Rodowód to dokument wydawany przez organizacje, który w swojej genezie ma potwierdzać pochodzenie psa rasowego.

Polska Federacja Kynologiczna wydaje wyłącznie rodowody z co najmniej 4 udokumentowanymi pokoleniami. Tym samym kupując psa z rodowodem PFK masz pewność, że pochodzi on on wskazanych w tym dokumencie przodków. Nadto w procesie weryfikacji istnieje możliwość potwierdzenia pochodzenia psa poprzez badania DNA, które są wykonywane obowiązkowo u psów posiadających uprawnienia hodowlane.

Czym jest metryka?

Metryka to dokument wydawany przez nieliczne organizacje na świecie, która uprawnia właściciela psa do otrzymania rodowodu. Sama metryka nie zawiera najważniejszych dla większości kynologów informacji, jakimi są dane przodków kilka pokoleń wstecz.

PFK nie wydaje metryk, gdyż uważa, że jedynie rodowód jest dokumentem, który potwierdza pochodzenie psa i upewnia nas, że posiadany pies jest rasowy. Dlatego kupując psa z hodowli zarejestrowanej w organizacji, która nie wydaje rodowodów nabywcom psów zawsze żądaj od hodowcy kopii rodowodów rodziców.

Jak nostryfikować rodowód i ile to kosztuje?

Nostryfikacja rodowodu możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy właścicielem psa jest członek Federacji.

Członek wypełnia w tym celu formularz nostryfikacji oraz dokonuje opłaty za nostryfikację w wysokości 50 zł na konto Zarządu Głównego o numerze: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765. W tytule przelewu należy wpisać “nostryfikacja imię i przydomek psa”.

Komplet dokumentów (podpisany formularz, potwierdzenie opłaty oraz skan rodowodu) należy przesłać najlepiej w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@pfk.org.pl

LUB

listem na adres: Polska Federacja Kynologiczna, ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz.

Czy mogę nostryfikować rodowód zagraniczny?

Tak, jest możliwa nostryfikacja rodowodu zagranicznego. W tym celu postępuj zgodnie z krokami, jak w przypadku nostryfikacji rodowodu krajowego. Musisz jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach koniecznym będzie przetłumaczenie rodowodu na język polski. Jeśli zajdzie taka potrzeba, skontaktujemy się z Tobą.

HODOWLA

Czym jest przydomek hodowlany?

Przydomek hodowlany to tak jakby “nazwisko psa”. Umieszcza się go zawsze w rodowodzie przed lub po imieniu psa. Nazwę przydomka wskazuje samodzielnie hodowca a organizacja zrzeszająca po weryfikacji dokonuje jego rejestracji w swoich bazach danych.

Jak zarejestrować hodowle?

Aby zarejestrować hodowlę w PFK musisz być naszym członkiem. W tym celu należy wypełnić specjalny druk rejestracji dostępny w zakładce “formularze” podając tam 3 propozycje przydomka hodowlanego oraz wskazać rasy, jakie będziemy hodować. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na e-maila: kontakt@pfk.org.pl lub adres pocztowy: Polska Federacja Kynologiczna, skr. poczt. 1009, 50-950 Wrocław dołączając do niego potwierdzenie opłaty za rejestrację w wysokości 50 zł dokonane na konto Zarządu Głównego o numerze: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

Czy hodowla może mieć więcej właścicieli?

Tak. Zgodnie z Regulaminem hodowli psów rasowych obowiązującym w PFK jedna hodowla może mieć więcej niż jednego właściciela. Aby dodać współwłaściciela/współwłaścicieli należy przesłać podpisane przez obie strony oświadczenie o współwłasności hodowli na adres PFK. Po weryfikacji informacja o współwłasności pojawi się w bazie hodowli.

Należy przy tym pamiętać, że wszyscy współwłaściciele muszą być członkami PFK.

Jak zgłosić, że hoduję nowe/inne rasy?

Wystarczy przesłać na kontakt@pfk.org.pl emaila z wnioskiem o zmianę listy hodowanych ras. Taką listę można również modyfikować samodzielnie po zalogowaniu się na stronie PFK.

Uprawnienia hodowlane - czym są?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że uprawnienia hodowlane dzielą się na dwie kategorie: uprawnienia reproduktora i uprawnienia suki hodowlanej. Wydanie takich uprawnień oznacza zgodę PFK na rozmnażanie danych psów w hodowli prowadzonej pod szyldem Federacji.

Aby pies lub suka uzyskały uprawnienia hodowlane muszą spełnić szereg wymogów, w tym obowiązkowe zaliczenie wystaw lub przegląd hodowlany, badania DNA oraz u niektórych ras dodatkowe badania (np. w kierunku dysplazji) oraz testy psychotechniczne.

Fakt nadania uprawnień przez PFK odnotowuje się na rodowodzie.

Co do zasady uprawnienia hodowlane wydawane są bezterminowo dla konkretnego psa. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem hodowli psów rasowych z chwilą skreślenia z listy członków PFK właściciela psa reproduktora lub suki hodowlanej uprawnienia te przestają być ważne a ich ponowne uzyskanie wiąże się z koniecznością ponownego spełnienia warunków nadania określonych w regulaminie.

Czy ocena z wystawy nieorganizowanej przez Federację zalicza się do uprawnień hodowlanych?

Co do zasady nie. Wyjątkiem są wystawy organizowane pod szyldem międzynarodowej organizacji kynologicznej IKU oraz wystawy organizowane przez Związek Hodowców Psów Rasowych. W każdym innym przypadku decyzja o uznawaniu oceny z wystawy do nadania uprawnień hodowlanych przez PFK będzie podejmowana indywidualnie.

Jednakże zwracamy uwagę na fakt, iż uznana może być maksymalnie jedna wystawa spoza PFK a jej nostryfikacja związana jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł na konto Zarządu Głównego.

Czy pies może stracić uprawnienia hodowlane?

Czy Federacja uznaje uprawnienia hodowlane z innych organizacji?

Jak zgłosić miot i zamówić rodowody?

Obowiązek zgłoszenia miotu i zamówienia dla nich rodowodów ciąży na każdym członku PFK, który w ramach prowadzonej hodowli dopuścił psy do krycia. Rodowody zamawia się bezpośrednio poprzez właściwy Oddział, który po weryfikacji dokumentów nadaje szczeniętom numery chip oraz składa zamówienie do Zarządu Głównego.

Wraz z formularzem zamówienia rodowodów należy uiścić opłatę za rodowody na konto Zarządu o numerze 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 w wysokości 35 zł za jeden rodowód. W tytule przelewu prosimy wpisać: Rodowody dla miotu (tu litera miotu).

Po weryfikacji dokumentów Zarząd Główny wyda rodowody i prześle je do oddziału, który skontaktuje się z hodowcą w celu umówienia przeglądu miotu i przekazania rodowodów.

Chip czy tatuaż?

PFK zaleca stosowanie do znakowania wszystkich psów chipów z uwagi na indywidualny i niepowtarzalny jego numer oraz możliwą szybką identyfikację.

Nadto Federacja zawarła z fundacją Safe-Animal umowę na mocy której wszystkie psy z rodowodem PFK i chipem przez Federację wydanym mogą zostać nieodpłatnie zarejestrowane w międzynarodowej bazie zwierząt.

Chipy dostępne w PFK i wydawane automatycznie do każdego rodowodu to najwyższej klasy, w pełni bezpieczne i niezawodne układy scalone pozwalające przy pomocy większości czytników odczytać numer i zidentyfikować psa w bazie.

Czym jest przegląd miotu?

Czy muszę sporządzać umowę przy sprzedaży psów?

Zgodnie z Regulaminem hodowli psów rasowych hodowcy PFK mają obowiązek sporządzać umowy kupna-sprzedaży psa z nabywcami szczeniąt.

WYSTAWY

Jakie wystawy organizuje Federacja?

Federacja organizuje co roku kilkanaście wystaw psów rasowych na terenie kraju. Wśród wystaw tymi najczęściej organizowanymi są: krajowe wystawy konkretnej rasy lub grupy ras, wystawy krajowe, wystawy specjalne oraz wystawy międzynarodowe.

Wystawy specjalne z prawem przyznawania CACIB oraz wystawy międzynarodowe organizowane są pod egidą International Kennel Union, której PFK jest członkiem i jedynym przedstawicielem na Polskę.

Czy mogę zgłosić psa, który ma rodowód innej organizacji?

Jeśli jest to rodowód innej międzynarodowej organizacji należącej do IKU, UCI, The Kennel Club UK, AKC, CKC  lub FCI, można zgłosić takiego psa na wystawę organizowaną przez Federację.

Rodowody innych organizacji będą weryfikowane pod kątem umożliwienia wystawcy zgłoszenia psa na wystawę PFK.

Jak zgłosić psa na wystawę?

Aby zgłosić psa na wystawę wystarczy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy na wystawę dostępny pod tym linkiem: https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/

Ile kosztuje zgłoszenie psa na wystawę?

Opłaty za zgłoszenie psa na wystawę są każdorazowo ustalane i publikowane przez organizatora wystawy na stronie PFK. W tym celu prosimy wejść do zakładki “Wystawy” i tam wejść w szczegóły konkretnej wystawy.

Czym są certyfikaty?

Certyfikaty to dokumenty uprawniające psa do otrzymania określonych w regulaminie wystaw tytułów, jak np. “Championa Polski”. Szczegóły dotyczące certyfikatów, zasad ich przyznawania itp. znajdują się w Regulaminie wystaw.