STATUT
POLSKIEJ FEDERACJI KYNOLOGICZNEJ

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Federacja Kynologiczna” zwana dalej „Federacją”.

Art. 2. Federacja działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawna.

Art. 3. Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 4. Siedzibą władz naczelnych Federacji jest miasto Sieradz.

Art. 5 § 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków.

§ 2.Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników w tym członków Zarządu Głównego.

§ 3. Do podpisywania umów o których mowa w § 2 uprawniona jest Komisja Rewizyjna.

Art. 6 § 1. Federacja może powoływać oddziały terenowe. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 2.Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

Art. 7 § 1. Federacja może posiadać własny organ prasowy oraz serwis internetowy.

§ 2.Federacja może używać odznak i pieczęci.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

Art. 8. Celem działalności Federacji jest:

1) organizacja szkolenia psów,

2) promocja i organizacja wolontariatu,

3) integracja środowisk kynologicznych,

4) promocja i ochrona zdrowia człowieka i jego psa,

5) propagowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt,

6) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami,

7) organizacja, wspieranie i propagowanie hodowli psów rasowych,

8) propagowanie wiedzy o wychowaniu, utrzymaniu i szkoleniu psów,

9) pomoc osobom niepełnosprawnym w wyborze, zakupie i szkoleniu psa do pracy,

10) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

11) działalność profilaktyczna na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

12) działalność charytatywna na rzecz osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz ich psów,

13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa dla ludzi oraz ich psów,

14) działalność na rzecz organizacji wypoczynku pełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych z och psami.

Art. 9. Federacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1) propagowanie wiedzy kynologicznej,

2) organizację wystaw i pokazów psów,

3) organizację szkoleń, zebrań i kursów,

4) utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami,

5) organizację Centrum Wolontariatu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

6) wymianę doświadczeń hodowlanych z innymi organizacjami kynologicznymi,

7) prowadzenie Krajowej Księgi Rodowodowej, Księgi Hodowlanej oraz innej dokumentacji,

8) wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych publikacji, a także prowadzenie serwisu internetowego,

9) organizację zbiórek pieniężnych i rzeczowych tj. m.in. rzeczy, sprzętu, akcesoriów dla psów oraz ich wypożyczenia,

10) organizację konkursów i quizów o tematyce kynologicznej, ekologicznej, turystycznej, krajoznawczej i przyrodniczej,

11) organizację zawodów sportowych o wszelakim charakterze dla ludzi z psami o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

12) organizację obozów, rajdów, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, półkolonii, wyjazdów szkoleniowych, edukacyjnych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, ekologicznych, przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych i międzynarodowych dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz och psów,

13) podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów statutowych Federacji.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki

Art. 10 § 1. Członkami Federacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

§ 2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Art. 11. Członkowie Federacji dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

Art. 12. Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo Polskie, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych.

Art. 13 § 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Federacji, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

§ 2.Osoba prawna działa w Federacji przez swojego przedstawiciela.

Art. 14. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Federacji lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Federacji.

Art. 15 § 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, po opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej.

§ 2.Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym na wniosek własny lub Zarządu Głównego.

Art. 16. Członkowie należą organizacyjne do właściwego oddziału.

Art. 17. Członek zwyczajny ma prawo:

1) nosić odznakę organizacyjną,

2) uczestniczyć w zebraniach Federacji,

3) wybierać i być wybieranym do władz Federacji,

4) brać udział w wystawach i szkoleniach Federacji,

5) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Federacji,

6) składać wnioski, skargi, pisma, zażalenia i zapytania do władz Federacji,

7) zaskarżać uchwały i orzeczenia władz Federacji w sprawach członkowskich.

Art. 18. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) obrony dobrego imienia Federacji,

2) aktywnego propagowania kynologii,

3) wspierania i współdziałania z władzami Federacji,

4) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,

5) udziału w imprezach Federacji, a w szczególności wystawach psów rasowych,

6) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Federacji,

7) humanitarnego traktowania zwierząt oraz przestrzegania ustawy o ochronie zwierząt,

8) aktywnego uczestniczenia w pracach Federacji oraz propagowania jej celów i programu.

Art. 19 § 1. Członek zwyczajny nabiera czynne i bierne prawo wyborcze po upływie roku od daty wstąpienia w szeregi Federacji

§ 2.Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w art. 17.

§ 3.Członek wspierający zobowiązany jest nadto do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 4.Prawa opisane w art. 17 przysługują członkom, którzy nie zalegają z opłatami wobec Federacji.

§ 5.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony ze wszelkich opłat.

Art. 20 § 1. Członkostwo w Federacji ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do właściwego oddziału, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,

2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres 24 miesięcy z opłatami na rzecz Federacji,

3) wykluczenia z Federacji prawomocnym orzeczeniem uprawnionych władz Federacji,

4) pozbawienia godności członka honorowego,

5) śmierci członka lub utraty osobowości pranej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

6) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

§ 2.Władza wydająca decyzję o skreśleniu zawiadamia o tym członka na piśmie podając przyczynę skreślenia, wskazując władzę uprawioną do rozpatrzenia odwołania, zakreślając 14 dniowy termin jej wniesienia.

§ 3.Ponowne przyjęcie do Federacji osoby, która utraciła członkostwo na podstawie § 1 ust 2 może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu zaległości bądź podjęciu decyzji przez Zarząd Główny o zwolnieniu z tych kosztów.

§ 4.Ponowne przyjęcie do Federacji osoby, która utraciła członkostwo na podstawie § 1 ust 3 może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 3 lat od daty prawomocnego wykluczenia.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna władz

Art. 21. Władzami naczelnymi Federacji są:

1) Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

Art. 22 § 1. Jednostkami terenowymi Federacji są oddziały. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 2.Zarząd Główny ma prawo powołać oddział na wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Federacji lub będących już członkami zwyczajnymi.

§ 3.Utworzenie nowego oddziału nie jest możliwe, jeśli powodowałoby to obniżenie ilości członków w innych oddziałach poniżej 10 osób.

§ 4.Zarząd Główny powołując oddział, określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

Art. 23. Władzami oddziału są:

1) Zebranie Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Oddziałowa.

Art. 24 § 1. Kadencja wszystkich władz Federacji trwa 3 lata.

§ 2.Wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§ 3.Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 4.Członkowie wybrani do władz mogą pełnić tę samą funkcję dowolną ilość razy.

Art. 25 § 1. Skład osoby władz Federacji uzupełniany jest spośród kandydatów niewybranych według kolejności uzyskanych głosów za wcześniejszą ich zgodą. Liczba dokooptowanych w ten sposób władz nie może przekroczyć 50% liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 2.Uzupełnienia, o którym mowa w § 1 dokonuje organ, którego skład uległ zmniejszeniu.

§ 3.W razie niemożliwości uzupełnienia składu w trybie § 1, Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały do pełnienia obowiązków na opuszczone stanowiska członka zwyczajnego do czasu przeprowadzenia wyborów na najbliższym Zjeździe Delegatów.

Art. 26. Uchwały władz Federacji – o ile statut nie stanowi inaczej – podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
Zjazd Delegatów

Zjazd Delegatów

Art. 27 § 1. Zjazd Delegatów jest władzą najwyższą Federacji.

§ 2.W Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na ostatnich Zebraniach Oddziałów według zasady, że 1 delegat przypada na 25 członków zwyczajnych i honorowych, jednak nie mniej, niż 2 delegatów na oddział,

2) z głosem doradczym – członkowie zwyczajni, wspierający i zaproszeni goście.

Art. 28 § 1. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 2.O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed zebraniem.

§ 3.Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 4.Obradami Zjazdu Delegatów kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

Art. 29. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny raz do roku, najpóźniej do 30 marca.

Art. 30 § 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny najpóźniej do 60 dnia od zgłoszenia wniosku lub żądania:

1) własnego,

2) Komisji Rewizyjnej,

3) co najmniej 1/3 liczby oddziałów.

§ 2.Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów są delegaci wybrani na ostatni Zjazd Delegatów.

§ 3.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 31. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) nadawanie godności członka honorowego,

3) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów,

4) uchwalanie głównych kierunków działania Federacji,

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

6) rozpatrywanie wniosków złożonych na Zjeździe Delegatów,

7) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Federacji,

8) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,

9) podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu Federacji i przeznaczeniu jego majątku,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

11) rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Zarząd Główny

Art. 32. Zarząd Główny będąc najwyższą władzą Federacji w okresie między Zjazdami Delegatów, kieruje całokształtem Federacji a za swoje działania odpowiada przez Zjazdem Delegatów.

Art. 33 § 1. Zarząd Główny składa się z Prezesa oraz co najmniej 4 członków, którzy na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 2.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej, niż 3 razy w roku.

§ 3.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tą obejmuje na ten okres wyznaczony przez Zarząd Główny jej członek.

§ 4.Zarząd Główny pracuje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 34. Do kompetencji Zarządu Głównego należy m.in.:

1) zwoływanie Zjazdu Delegatów,

2) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów,

3) składanie na Zjeździe Delegatów sprawozdania ze swojej działalności,

4) wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,

5) określanie szczegółowych kierunków działania Federacji,

6) uchwalanie regulaminu Zarządów Oddziałów, Sadu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie regulaminów regulujących postępowanie dyscyplinarne,

8) uchwalanie innych regulaminów,

9) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

10) uchwalanie budżetu,

11) zarządzanie majątkiem,

12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego,

13) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

14) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat,

15) podejmowanie uchwał o zwolnieniu poszczególnych członków ze składek i opłat,

16) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,

17) podejmowanie uchwał o przynależności Federacji do krajowych i międzynarodowych organizacji,

18) podejmowanie decyzji o delegowaniu przedstawicieli Federacji do podmiotów współpracujących,

19) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

20) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz sprawowanie kontroli nad ich działalnością,

21) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów oraz podjętych uchwał,

22) rozpatrywanie odwołań w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków,

23) występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne wobec członków oraz członków władz Federacji,

24) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Federacji,

25) powoływanie i rozwiązywanie Klubów Ras,

26) mianowanie sędziów, sędziów stażystów oraz sędziów kynologicznych,

27) prowadzenie Krajowej Księgi Rodowodowej, Księgi Hodowlanej oraz innej dokumentacji,

28) wydawanie czasopism, biuletynów, oraz prowadzenie serwisu internetowego,

29) podejmowanie uchwał w przedmiocie zawieszania w prawach członka osób, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne na czas tego postępowania, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy,

30) organizacja, wdrażanie i realizacja celów Federacji niezastrzeżonych dla innych władz.

Art. 35 § 1. Zarząd Główny – w razie zawieszenia w czynnościach Zarządu Oddziału – powołuje w jego miejsce zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasy wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Zebranie Oddziału.

§ 2.W razie rozwiązania oddziału, Zarząd Główny jest jego likwidatorem.

Art. 36 § 1. Od uchwał Zarządu Głównego przysługuje odwołanie.

§ 2.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały do Zjazdu Delegatów, za pośrednictwem Zarządu Głównego.

§ 3.Odwołania rozpatrywane są na najbliższym Zjeździe Delegatów. Do czasu ich rozpatrzenia, uchwały pozostają w mocy.

Art. 37 § 1. Prezes lub wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego do 30 dni od daty wniosku:

1) członka Zarządu Głównego,

2) Komisji Rewizyjnej,

3) Sądu Koleżeńskiego.

Komisja Rewizyjna

Art. 38. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Federacji.

Art. 39 § 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków.

§ 2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

§ 3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz Federacji z wyłączeniem Sądu Koleżeńskiego.

Art. 40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności władz Federacji,

2) zwoływanie Zjazdu Delegatów w razie zaniechania tego obowiązku przez Zarząd Główny,

3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego w zakresie kontrolowanych spraw,

4) składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,

5) wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,

6) kierowania do Sądu Koleżeńskiego spraw wobec osób pełniących funkcje we władzach Federacji, które podlegają jej kontroli,

7) podpisywanie umów z członkami Zarządu Głównego.

Art. 41 § 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Federacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 2.Spod kontroli całokształtu działalności wyłączony jest Sąd Koleżeński.

Sąd Koleżeński

Art. 42 § 1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

§ 2.Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

§ 3.Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz Federacji.

Art. 43. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Art. 44. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) orzekanie w sprawach przeciwko osobom pełniących funkcje statutowe,

2) orzekanie – jako I instancja – o zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów, regulaminów i uchwał władz Federacji – z wyłączeniem podjętych przez Zjazd Delegatów,

3) orzekanie w sprawach dyscyplinarnych członków Federacji.

Art. 45 § 1. Sąd Koleżeński rozpatruje i orzeka jako I instancja w składzie 1 osobowym.

§ 2.Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji rozpatruje Sąd Koleżeński II instancji w składzie 3 osobowym.

§ 3.Ze składu orzekającego w II instancji wyłącza się członka orzekającego w I instancji.

§ 4.Odwołania od orzeczeń z art. 44 ust 2 wydanych przez Sąd Koleżeński I instancji rozpatruje najbliższy Zjazd Delegatów.

§ 5.Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.

Art. 46 § 1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się od orzeczenia I instancji.

§ 2.Członek Federacji nie może być ukarany po upływie 5 lat od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu, regulaminów, uchwał bądź innych decyzji władz.

Art. 47 § 1. Wskutek postępowania dyscyplinarnego można wymierzyć kary:

1) upomnienia,

2) nagany z adnotacją,

3) grzywny,

4) zakazu udziału w imprezach Federacji na okres do 2 lat,

5) zawieszenia w prawach hodowcy na okres do 2 lat,

6) utraty zajmowanego stanowiska bądź pełnionej funkcji,

7) pozbawienia czynnego i biernego prawa wyborczego na okres do 2 lat,

8) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat,

9) wykluczenia z członkostwa w Federacji.

  • 2.Wskutek wydanego orzeczenia można wymierzyć więcej, niż jedną karę z wyłączeniem kary § 1 ust 9 łącznie z innymi karami.

ROZDZIAŁ V
Jednostki terenowe

Art. 48. Dla sprawnej realizacji zadań statutowych, Zarząd Główny powołuje oddziały.

Zebranie Oddziału

Art. 49 § 1. Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

§ 2.W Zebraniu Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi tego oddziału,

2) z głosem doradczym – członkowie władz, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Art. 50 § 1. Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 2.O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia jego członków oraz Zarząd Główny co najmniej 30 dni przed zebraniem.

§ 3.Zebranie Oddziału obraduje według uchwalonego regulaminu przez Zarząd Główny.

§ 4.Obradami Zebrania Oddziału kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

Art. 51. Zwyczajne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd oddziału raz do roku, najpóźniej do ostatniego dnia lutego.

Art. 52 § 1. Nadzwyczajne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału najpóźniej do 14 dnia od zgłoszenia wniosku lub żądania:

1) własnego,

2) Zarządu Głównego,

3) Komisji Rewizyjnej,

4) Komisji Oddziału,

5) co najmniej 1/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 2.Nadzwyczajne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 53. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

1) wykonywanie uchwał władz Federacji,

2) uchwalanie programów działania oddziału,

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału,

4) rozpatrywanie wniosków złożonych na Zebraniu Oddziału,

5) wybór i odwoływanie delegatów oraz ich zastępców na zjazd Delegatów,

6) rozpatrywanie wniosku Komisji Oddziału w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Zarząd Oddziału

Art. 54. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Federacji na zakreślonym terenie, zgodnie ze statutem, regulaminami, uchwałami i decyzjami władz naczelnych oraz obranych kierunków działania przez te władze.

Art. 55. § 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 2.Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej, niż 3 razy w roku.

§ 3.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego, funkcję tą obejmuje na ten okres wyznaczony przez Zarząd Oddziału jej członek.

§ 4.Zarząd Oddziału pracuje według uchwalonego przez Zarząd Główny Regulaminu.

Art. 56. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) uchwalanie budżetu oddziału,

2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,

3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

4) określanie szczegółowych kierunków działania oddziału,

5) wykonywanie uchwał i decyzji władz naczelnych Federacji,

6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Oddziału,

7) zarządzanie majątkiem w ramach posiadanych pełnomocnictw,

8) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych pełnomocnictw,

9) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Oddziału,

10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi w obrębie powołanego oddziału,

11) podejmowanie uchwał w przedmiocie przedłożenia Zarządowi Głównemu wniosku o rozwiązanie oddziału,

12) podejmowanie decyzji w przedmiocie przyjęcie, odmowy przyjęcia bądź wykluczenia członków zwyczajnych i wspierających.

Komisja Oddziałowa

Art. 57. Komisja Oddziałowa jest organem kontroli wewnętrznej oddziału.

Art. 58 § 1. Komisja Oddziałowa składa się z 2 członków.

§ 2.Członkowie Komisji Oddziałowej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

§ 3.Członkowie Komisji Oddziałowej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz terenowych oraz Komisji Rewizyjnej.

Art. 59. Do kompetencji Komisji Oddziałowej należy:

1) współpraca z Komisją Rewizyjną,

2) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału,

3) składanie na Zebraniu Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu Oddziału w zakresie kontrolowanych spraw,

5) wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,

6) zwoływanie Zebrania Oddziału w razie zaniechania tego obowiązku przez Zarząd Oddziału,

7) kierowanie do Zarządu Głównego umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału,

8) kierowania do Sądu Koleżeńskiego spraw wobec osób pełniących funkcje we władzach terenowych Federacji, które podlegają jej kontroli.

Art. 60. Komisja Oddziałowa ma prawo żądać od członków oddziału i władz macierzystego oddziału złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze

Art. 61. Na majątek i fundusze Federacji składają się:

1) dochody z ofiarności publicznej,

2) wpłaty z działalności statutowej,

3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

4) opłaty wpisowe, składki członkowskie i inne ustalone opłaty oraz grzywny,

5) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w

użytkowaniu Federacji.

Art. 62 § 1. Środki pieniężne – niezależnie od źródeł ich pochodzenia – mogą być przechowywane wyłącznie na kontach bankowych Federacji.

§ 2.Wpływy gotówkowe przekazywane są – przy uwzględnieniu bieżących potrzeb – niezwłocznie na konta bankowe Federacji.

Art. 63. Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

Art. 64 § 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Federacji wymagane jest podpis prezesa bądź wiceprezesa lub podpisy co najmniej dwóch członków zarządu, w tym skarbnika.

§ 2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa bądź wiceprezesa lub podpisy dwóch członków zarządu.

Art. 65 § 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana, oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji przez Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 2.Uchwały, o których mowa w § 1 mogą być przedmiotem obrad Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zjazdu Delegatów, a do zawiadomienia o którym mowa w art. 28 § 2 dołączono projekty stosownych uchwał.

Art. 66. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Federacji.

Art. 67. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2016 r.