Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Zarząd Główny zwołuje raz do roku Zjazd Delegatów najpóźniej do 30 kwietnia bieżącego roku.

Rozdział II

Porządek obrad

Art. 2. Porządek obrad Zjazdu Delegatów zwołanego w trybie zwyczajnym obejmuje:

a) otwarcie zebrania przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego,

b) wybór przewodniczącego i sekretarza obrad,

c) wybór dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej

d) sprawdzenie przez komisję skrutacyjną obecności,

e) stwierdzenie przez komisję skrutacyjną prawomocności zebrania oraz kworum,

f) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

g) przedstawienie sprawozdań przez:

– Zarząd Główny,

– Oddziały,

– Komisję Rewizyjną,

– Sąd Koleżeński

h) wniosek o udzielenie absolutorium,

i) wybór do władz Federacji (w przypadku zwyczajnego zebrania wyborczego),

j) odczytanie protokołu z wynikami wyborów przez Komisję Skrutacyjną (w przypadku zwyczajnego zebrania wyborczego),

k) rozpatrywanie propozycji zmian w Statucie Polskiej Federacji Kynologicznej,

l) uchwalanie budżetu i planu pracy dla władz Polskiej Federacji Kynologicznej,

m) rozpatrywanie wniosków i innych spraw przedstawionych przez osoby uczestniczące w Zjeździe Delegatów,

n) zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów.

Art. 3. Porządek obrad Zjazdu Delegatów zwołanego w trybie nadzwyczajnym ustala władza, które te zebranie zwołała.

Rozdział III

Postanowienia szczególne

Art. 4. Delegaci uprawnieni są zgłaszania wniosków formalnych.

Art. 5. Za formalny wniosek uważa się:

a) wniosek o ograniczenie lub zamknięcie dyskusji,

b) wniosek o ograniczenie czasu przemawiania,

c) wniosek o zmianę sposobu prowadzenia obrad,

d) wniosek o zmianę kolejności lub porządku obrad.

Art. 6. Głosowanie nad wszelkimi wnioskami, projektami i rezolucjami odbywają się jawnie chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej lub Zjazd Delegatów zdecyduje odmiennie.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

Art. 7. Z przebiegu Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Zjazdu Delegatów, którego integralną część stanowi imienna lista obecności z własnoręcznymi podpisami obecnych.

Art. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2017 r.