Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1. Zarząd Główny będąc najwyższą władzą Federacji w okresie między Zjazdami Delegatów, kieruje całokształtem Federacji a za swoje działania odpowiada przez Zjazdem Delegatów

Art. 2. Zarząd Główny składa się z Prezesa oraz co najmniej 4 członków, którzy na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 

Rozdział II

Kodeks etyki

 

Art. 3. Członkowie Zarządu Głównego zobowiązani są do przestrzegania statutu oraz regulaminów z należytą starannością, dając przy tym swoje postępowania za przykład dla członków Federacji

Art. 4. Członkowie Zarządu Głównego mają obowiązek stać na straży dobrego imienia Federacji.

Art. 5. Podczas podejmowania decyzji i uchwał, uchwalania regulaminów oraz zmian winni kierować się dobrem kynologii oraz celami statutowymi Federacji.

Art. 6. Każdy z członków Zarządu Głównego odpowiada osobiście za wszelkie swoje działania przed Zjazdem Delegatów lub Sądem Koleżeńskim.

Art. 7. Zarząd Główny zobowiązany jest corocznie sporządzać bilans z działalności Federacji, który stanowi podstawę do udzielenia absolutorium przez Zjazd Delegatów.

Art. 8. Poszczególni członkowie Zarządu Głównego 4 razy w roku do końca stycznia, kwietnia, lipca i września składają sprawozdanie ze swojej działalności na posiedzeniu Zarządu Głównego. Brak sprawozdania, jego nieprawdziwa bądź nierzetelna treść mogą być podstawą do skierowania wniosku dyscyplinarnego do Sądu Koleżeńskiego.

Art. 9. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą przyjmować podarunków ani korzyści majątkowych, które są w jakikolwiek sposób związane z pełnionymi przez nich zadaniami lub funkcjami.

 

Rozdział III

Organizacja posiedzeń

 

Art. 10. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej, niż 3 razy w roku.

Art. 11.O terminie i miejscu zebrania informuje się członków Zarządu w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS z odpowiednim wyprzedzeniem.

Art. 12. Zebrania mogą przybrać formę spotkania osobistego bądź elektronicznego.

Art. 13. W przypadku zebrania elektronicznego Zarząd Główny udostępnia jego członkom platformę internetową przy pomocy której otrzymują oni dostęp do przedłożonych do głosowania projektów uchwał i decyzji.

Art. 14. Głosowanie internetowe jest jawne.

Art. 15. Członkowie Zarządu Głównego oddają głos poprzez zaznaczenie bądź wpisanie pod opublikowanym projektem „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZUMUJĘ SIĘ”.

Art. 16. Oddanie innego głosu, niż wymieniony w art. 15 uważa się za głos nieważny.

Art. 17. Nieoddanie głosu w wyznaczonym terminie uważa się za wstrzymanie się od głosu.

Art. 18. Po upływie terminu na oddanie głosu Zarząd Główny publikuje na platformie wyniki głosowania.

Art. 19. Z posiedzeń Zarządu Głównego sporządza się protokół, który zwiera porządek obrad, listę obecności oraz podjęte uchwały.

Art. 20. Zarząd Główny prowadzi rejestr uchwał.

Art. 21. W przypadku, gdy podejmowana uchwała bądź decyzja dotyczy jednego z członków Zarządu Głównego, zostaje on wyłączony z posiedzenia Zarządu Głównego na czas głosowania.

Art. 22. W sytuacji, gdy wyłączony Członek Zarządu Głównego oddaje głos w sprawie, która go dotyczy, głos ten uważa się za nieważny.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Art. 23. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Główny.

Art. 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5listopada 2016 r.