Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Organizacja wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym z głównych statutowych zadań Polskiej Federacji Kynologicznej.
Art. 2. Federacja organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:
a) międzynarodowa wystawa psów rasowych,
b) krajowa wystawa psów rasowych,
c) wystawa klubowa,
d) wystawa championów,
e) wystawa specjalna,
f) pokaz psów rasowych.
Art. 3. Organizatorami wystaw i pokazów mogą być:
a) Zarząd Główny,
b) Oddział,
c) Klub Rasy.
Art. 4. Nadzór nad wystawami i pokazami sprawuje Zarząd Główny.
Art. 5. Odpowiedzialność za organizację wystawy i pokazu oraz wynikłe szkody ponosi Komitet Organizacyjny.

Rozdział II
Organizacja wystawy

Art. 6. Wnioski o uwzględnienie wystawy w terminarzu wystaw składa się do Zarządu Głównego najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego organizację wystawy.
Art. 7. Wniosek, o którym mowa wyżej zawiera datę planowanej wystawy, miejsce organizacji oraz skład Komitetu Organizacyjnego.
Art. 8. Przekroczenie terminu, o którym mowa w art. 6 może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia wystawy w terminarzu wystaw.
Art. 9. Zarząd Główny przyjmuje terminarz wystaw najpóźniej do 30 października publikując go na stronie Federacji.
Art. 10. Przyjęty terminarz wystaw może ulec zmianie ze szczególnych powodów. Zmian dokonuje Zarząd Główny na wniosek własny lub Komitetu Organizacyjnego.
Art. 11. Organizator wystawy za zgodą Zarządu Głównego ma prawo odwołać wystawę o czym bezzwłocznie zawiadamia wystawców.
Art. 12. Organizator wystawy ustala obsadę sędziowską na co najmniej miesiąc przed planowaną datą wystawy.
Art. 13. Organizowane wystawy i pokazy są dostępne dla publiczności.
Art. 14. Na wystawy i pokazy mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe posiadające rodowód wydany lub uznany przez Federację.
Art. 15. Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe z aktualnym kompletem szczepień odnotowanym w książęce zdrowia zwierzęcia lub odpowiednim zaświadczeniu wydanym przez Lekarza Weterynarii. Suki w okresie rui nie mogą przebywać na terenie wystawy.
Art. 16. Zabronione jest traktowanie sierści, skóry bądź nosa psa środkami, które mogą wpływać na jego strukturę, kolor lub postać. Do pielęgnacji psa na terenie wystawy można używać wyłącznie grzebieni i szczotek.
Art. 17. Zabronione jest wystawianie psów z kopiowanymi uszami bądź ogonem ze względów innych, niż zdrowotne.
Art. 18. Za zgłoszenie psa na wystawę pobierana jest opłata, której wysokość ustala organizator. Opłata należna jest niezależnie od uczestnictwa w wystawie lub dopuszczeniu psa do oceny.
Art. 19. Organizator wystawy ma prawo zwolnić poszczególne osoby z całości lub części opłat o czym zawiadamia Zarząd Główny.
Art. 20. Organizator wystawy ustala termin przyjmowania psów na wystawę z tym zastrzeżeniem, że pierwszy termin nie może kończyć się później niż na 21 dni przed planowaną datą wystawy.
Art. 21. Organizator wystawy może ustalić dodatkowy (drugi) termin przyjmowania zgłoszeń na wystawę, który nie może kończyć się później niż na 7 dni przed planowaną datą wystawy.
Art. 22. Wysokość opłaty za zgłoszenie psa na wystawę może być różna w zależności od terminu zgłoszenia psa na wystawę lub dokonania opłaty za zgłoszenie psa na wystawę.
Art. 23. W przypadku, kiedy ustalonych jest więcej niż jeden termin zgłoszenia psów na wystawę a termin późniejszy powoduje zwiększenie opłaty za zgłoszenie, wystawca ponosi opłatę odpowiednią na dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym przez organizatora rachunku bankowym.
Art. 24. Organizator nie jest zobowiązany do zamieszczania w katalogu wystawowym psów zgłoszonych w drugim terminie.
Art. 25. Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę po upływie drugiego terminu jest zabronione. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządu Głównego i tylko w indywidualnie rozpatrywanych zgłoszeniach.
Art. 26. Wysokość opłaty w przypadku jej uiszczania w dniu wystawy nie może być większa niż trzykrotność składki członkowskiej ustalonej na rok bieżący a jej ostateczną wysokość ustala organizator.

Rozdział III
Zgłoszenia

Art. 27. Na co najmniej miesiąc przed datą wystawy organizator udostępnia formularz zgłoszeniowy na wystawę.
Art. 28. Formularz zgłoszeniowy na wystawę udostępniany jest w formie elektronicznej. Formularz może być udostępniony dodatkowo w formie papierowej.
Art. 29. Za termin wpływu zgłoszenia na wystawę w formie elektronicznej i papierowej przyjmuje się datę jego otrzymania przez organizatora.
Art. 30. Organizator ma prawo ustalać odrębne terminy zgłoszeniowe i opłaty w zależności od wybranej przez zgłaszającego formy zgłoszenia psa na wystawę.
Art. 31. Formularz zgłoszeniowy na wystawę powinien zawierać co najmniej:
a) datę i miejsce organizowanej wystawy,
b) imię psa z przydomkiem,
c) datę urodzenia psa,
d) numer rodowodu,
e) oznaczenie (numer chip lub tatuażu),
f) rasę, odmianę i ewentualnie rodzaj włosa,
g) płeć,
h) imiona rodziców z przydomkami,
i) wyszkolenie psa,
j) posiadane tytuły,
k) klasę, do której jest zgłaszany pies,
l) imię i nazwisko hodowcy,
m) imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe właściciela,
n) oświadczenie o znajomości Statutu, Regulaminu Wystaw Psów Rasowych i innych regulaminów obowiązujących w trakcie wystawy,
o) klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowym w związku z organizowaną wystawą,
p) oświadczeniu o świadomości ponoszenia odpowiedzialności właściciela za wszelkie szkody wyrządzone przez jego psa,
q) czytelny podpis na formularzu papierowym (w formularzu elektronicznym podpisem jest autoryzowany przelew bankowy).
Art. 32. Wysłanie formularza jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w art. poprzedzającym.
Art. 33. Organizator zawiadamia zgłaszającego o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zgłoszenia na wystawę.
Art. 34. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia psa oraz zastrzec udział w wystawie któregokolwiek z wystawców bez podania przyczyny.
Art. 35. Psy mogą być zgłaszane na wystawę do jednej z następujących klas:
a) klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
b) klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
d) klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
f) klasa championów – psy posiadające tytuł championa lub wyższy,
g) klasa użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
h) klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.
Art. 36. Datą decydującą o wieku psa jest dzień jego wystawienia na wystawie.
Art. 37. Nie ustala się górnej granicy wieku dla psów zgłoszonych w klasach: otwartej, championów, użytkowej, pracującej i weteranów.
Art. 38. Organizator może zorganizować podczas wystawy dodatkowe konkurencje:
a) Najlepsza Hodowla – w konkurencji bierze udział grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy bez rozróżnienia płci, z tym samym przydomkiem hodowlanym. Psy mogą być własnością różnych osób,
b) Najlepsza Para Hodowlana – w konkurencji biorą udział pies i suka z uprawnieniami hodowlanymi tej samej rasy należące do tego samego właściciela, które posiadały co najmniej jedno potomstwo,
c) Najlepsza Reproduktor – w konkurencji udział bierze reproduktor wraz ze swoim potomstwem w liczbie od 3 do 6 potomków,
d) Najlepsza Suka Hodowlana – w konkurencji udział bierze suka hodowlana wraz ze swoim potomstwem w liczbie od 3 do 6 potomków,
e) Najpiękniejszy Pies Publiczności – w konkurencji udział biorą wszystkie psy zgłoszone na wystawę; zwycięzcę wyłania publiczność w drodze głosowania,
f) Najlepszy Wystawca – w konkurencji udział biorą wszyscy wystawcy, którzy zgłosili i wystawili co najmniej jednego psa na wystawie; zwycięzcę wyłania publiczność w drodze głosowania.

Art. 38a. Konkurencje hodowlane mogą zostać zorganizowane wyłącznie wtedy, gdy zgłoszono do nich co najmniej dwóch kandydatów do danego tytułu najpóźniej w drugim terminie przyjmowania zgłoszeń. W przypadku, gdy do danej Konkurencji Hodowlanej zgłoszony zostanie wyłącznie jeden kandydat, konkurencja hodowlana nie odbywa się i nie jest przyznawany tytuł.
Art. 39. Organizacja konkurencji dodatkowych podczas wystawy nie jest obligatoryjna.

Rozdział IV
Postanowienia szczególne

Art. 40. Na wystawach organizowanych przez Federację obowiązuje następujący podział na grupy ras:
a) Grupa 1 – owczarki i inne psy pasterskie z wyjątkiem szwajcarskich psów pasterskich,
b) Grupa 2 – pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, pozostałe rasy,
c) Grupa 3 – teriery,
d) Grupa 4 – jamniki,
e) Grupa 5 –szpice i psy w typie pierwotnym,
f) Grupa 6 – psy gończe i rasy pokrewne,
g) Grupa 7 – wyżły,
h) Grupa 8 – retrievery, płochacze i psy dowodne,
i) Grupa 9 – psy ozdobne i do towarzystwa,
j) Grupa 10 – charty.
Art. 41. Organizator wystawy wydaje katalog zgłoszonych psów na wystawę z podziałem na grupy i rasy.
Art. 42. Wystawca ma prawo do otrzymania nieodpłatnie jednego katalogu wystawowego bez względu na liczę zgłoszonych psów na wystawę.
Art. 43. Katalog wystawy zawiera między innymi:
a) wykaz zgłoszonych ras z podziałem na grupy i przyznanymi numerkami startowymi,
b) płeć psów,
c) klasy w ramach płci.
Art. 44. Dane w katalogu o psach zgłoszonych na wystawę zawierają między innymi:
a) numer startowy,
b) posiadane tytuły,
c) imię i przydomek hodowlany,
d) datę urodzenia, płeć oraz umaszczenie,
e) numer rodowodu,
f) imiona i przydomki hodowlane rodziców,
g) wyszkolenie,
h) imię i nazwisko hodowcy,
i) imię, nazwisko i adres właściciela.
Art. 45. Organizator wystawy może dodatkowo zamieścić w katalogu:
a) skład komitetu organizacyjnego,
b) wykaz sędziów,
c) plan sędziowania,
d) plan rozmieszczenia ringów,
e) spis wystawców,
f) omówienie zasad i wyłaniania zwycięzców konkurencji podstawowych, dodatkowych i finałowych,
g) charakterystyki ras,
h) informacje lokalne.
Art. 46. Katalog wystawowy może również zawierać inne informacje, które organizator uzna za ważne bądź przydatne dla wystawców i publiczności.
Art. 47. Katalog wystawowy może zawierać reklamy, za które organizator może pobierać ustalone przez Komitet Organizacyjny opłaty.

Rozdział V
Wymogi techniczne organizacji wystawy

Art. 48. Teren wystawy musi:
a) być ogrodzony, równy i z odpowiednio przygotowaną nawierzchnią,
b) mieć dostęp do wody dla psów,
c) posiadać miejsca zacienione,
d) być wyposażony w sekretariat oraz wydzielone miejsce dla sędziów i Komitetu Organizacyjnego,
e) być wyposażony w punkt sanitarny, medyczny i weterynaryjny.
Art. 49. Ring do oceny psów musi:
a) być oznakowany i ogrodzony,
b) być odpowiedniej wielkości, uwzględniając wielkość i ilość psów poruszających się po nim,
c) być wyposażony w stół dla sędziego, tabliczki z oznaczeniem lokat, tabliczki z oznaczeniem certyfikatów oraz – w przypadku ras małych – stół do ich oceny,
d) być wyposażony w tablicę informacyjną z numerem ringu, nazwiskiem sędziego oraz wykazem ras, które będą na nim oceniane.
Art. 50. Organizator wystawy może wytyczyć na terenie wystawy miejsca na punkty gastronomiczne, stoiska handlowe oraz punkty informacyjne za które może pobierać opłaty.
Art. 51. Zakazuje się sprzedaży szczeniąt na terenie wystawy.
Art. 52. Organizator wystawy zapewnia stały dyżur lekarza weterynarii i lekarza medycyny lub osoby posiadającej przeszkolenie w kierunku udzielania pierwszej pomocy.
Art. 53. Do obowiązków organizatora wystawy należy:
a) zapewnienie bezpieczeństwa publiczności, wystawcom oraz psom,
b) zapewnienie sędziom oraz obsłudze ringu dogodnych warunków pracy,
c) dołożenie wszelkich starań, aby wystawa była atrakcyjna, służyła krzewieniu wiedzy kynologicznej i integracji środowisk kynologicznych, a także była atrakcyjna dla wystawców i publiczności,
d) zapewnienie obsłudze wystawy odpowiednich identyfikatorów.
Art. 54. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego należy:
a) zapewnienie sędziom i obsłudze ringu w odpowiednim czasie przerwy,
b) dbanie o to, aby przez cały czas trwania wystawy statut oraz regulaminy Polskiej Federacji Kynologicznej były przestrzegane,
c) rozliczenie się z sędzią i obsługą ringu z uzgodnionych wcześniej delegacji,
d) zapewnienie sędziom, sędziom stażystom oraz zaproszonym gościom noclegu, pożywienia oraz transportu na teren wystawy i z powrotem.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki wystawców

Art. 55. Wystawca ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących organizowanej wystawy z odpowiednim wyprzedzeniem.
Art. 56. W przypadku odwołania wystawy, wystawca ma prawo do zwrotu opłaty wpisowej, którą uiścił w związku ze zgłoszeniem psa na wystawę.
Art. 57. Obowiązkiem wystawcy jest:
a) opłacić zgłoszenie na wystawę niezależnie od tego, czy doszło do oceny psa,
b) przestrzegać zapisy statutu i wszystkich regulaminów Federacji ze szczególnym uwzględnieniem niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych podczas wystawy,
c) nosić na terenie wystawy numerek startowy,
d) stawić się w odpowiednim czasie z psem do oceny,
e) przygotować psa do oceny zgodnie z wymogami wzorca danej rasy,
f) zapewnić w razie upałów psu stały dostęp do wody oraz miejsce zacienione do odpoczynku.
Art. 58. Zabrania się wystawcy:
a) pozostawiać psa bez opieki,
b) w razie upałów przetrzymywać psy w zamkniętych pojazdach mechanicznych.

Rozdział VII
Oceny psów na ringach

Art. 59. Osobą upoważnioną do dokonywania oceny psów na ringu jest sędzia kynologiczny wpisany na listę sędziów Federacji oraz sędzia zaproszony z innej organizacji kynologicznej posiadający uznawane przez Federację odpowiednie uprawnienia.
Art. 60. Na wystawach krajowych oceny psów mogą dokonywać sędziowie krajowi i międzynarodowi.
Art. 61. Na wystawach międzynarodowych oceny psów mogą dokonywać sędziowie międzynarodowi. Sędziowie krajowi mogą pełnić funkcje sekretarzy, asystentów i stażystów.
Art. 62. Sędzia dokonuje oceny psa samodzielnie na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca rasy.
Art. 63. Psa na ringu może wystawiać tylko jedna osoba. W wyjątkowych sytuacjach sędzia może wyrazić zgodę na zamianę osoby wystawiającej psa.
Art. 64. Sędzia ma prawo zakazać nawoływania psów przez osoby spoza ringu pod rygorem odmowy oceny psa.
Art. 65. Podczas oceny psów na ringu mogą znajdować się wyłącznie osoby pełniące funkcje: asystenta, sekretarza ringu, stażysty, tłumacza oraz sędziego. Dopuszcza się za zgodą sędziego przebywanie na ringu fotografa i/lub kamerzysty.
Art. 66. Na prośbę obsługi ringu wystawca zobowiązany jest do okazania oryginału rodowodu wystawianego psa.
Art. 67. Sędziowanie odbywa się według wcześniej ustalonego i dostarczonego sędziom planu oceny psów na ringu.
Art. 68. Ilość ocenianych psów przez jednego sędziego powinna być odpowiednio wcześniej ustalona i zaakceptowana przez sędziego.
Art. 69. Liczba ocenianych przez sędziego psów w ciągu jednego dnia nie powinna przekroczyć 60.
Art. 70. Przy organizacji wystawy w oznaczonym miejscu i czasie organizator wystawy może zapewnić punkt do wykonywania przeglądów miotów, przeglądów hodowlanych, testów psychotechnicznych, oraz do pobierania materiału genetycznego do badań DNA.
Art. 71. Podczas oceny psów na wystawie sędzia może przyznać następujące oceny:
a) doskonała – może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy, jest prezentowany w doskonałej kondycji, wykazujący harmonię budowy i zrównoważony charakter, posiada doskonałą postawę i budowę anatomiczną. Ze względu na wybitne cechy rasy można pominąć małe niedoskonałości. Oceniany pies musi wykazywać typowe cechy dla swojej rasy. Oceny doskonałej nie można przyznać psu, który nie został zaprezentowany na ringu zgodnie z przyjętą estetyką wystawiania psów rasowych. Sędzia wystawiając ocenę doskonałą powinien ograniczyć ją do maksymalnie trzech w obrębie jednej płci w danej klasie i rasie.
b) bardzo dobra – może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową, jest bliski idealnemu wzorcowi rasy, może posiadać wybaczalne błędy, ale nie morfologiczne, został bardzo dobrze zaprezentowany na ringu zgodnie z przyjętą estetyką wystawiania psów rasowych.
c) dobra – powinna zostać przyznana psu, który posiada najważniejsze cechy rasy, a jednak wykazuje też wady pod warunkiem, że nie zostały one skorygowane chirurgicznie.
d) dostateczna – powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech podstawowych uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna i psychiczna nie jest zadawalająca.
e) dyskwalifikująca – może zostać przyznana psu, którego cechy nie odpowiadają typowym cechą rasy, wykazuje agresję, posiada anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia lub albinizm. Posiada dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.
Art. 72. Jeżeli psu nie można przyznać żadnej z wymienionych w art. 71 oceny powinien on zostać zwolniony z ringu z adnotacją „nie podlega ocenie”. Tak zaklasyfikowany powinien zostać pies, który nie wykazuje cech prawidłowego ruchu, nieustannie podskakuje, nie reaguje na polecenia wystawcy, którego zachowanie uniemożliwia sprawdzenie przez sędziego prawidłowości zgryzu oraz uzębienia. Swoim zachowanie powoduje, iż sędzia nie może ocenić jego ruchu i chodów, prawidłowości cech anatomicznych i lokalizacji jąder. Posiada oznaki przebytych operacji i zabiegów np. powiek, ucha itp.
Art. 73. Cztery pierwsze psy w każdej klasie klasyfikowane są na lokatach od 1 do 4. Warunkiem przyznania lokaty jest otrzymanie oceny co najmniej „bardzo dobrej”.
Art. 74. Podczas oceny psów w klasie baby sędzia może przyznawać następujące tytuły:
a) wybitnie obiecująca,
b) obiecująca,
c) mało obiecująca.
Art. 75. Ocena sędziego i przyznana lokata są ostateczne. Wystawcy nie przysługuje prawo do składania odwołania, zażalenia i skargi w tym zakresie. Przyznane przez sędziego certyfikaty i tytuły są ostateczne o ile zostały przyznane zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
Art. 76. Podczas oceny psów na wystawie sędzia może przyznać następujące certyfikaty:
a) CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.
a1) res. CAPC – rezerwowy certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAPC nie jest obowiązkowe
b) CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.
b1) res. CAJC – rezerwowy certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAJC nie jest obowiązkowe.
c) CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.
d) res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.
e) CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe.
f) res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CACIB nie jest obowiązkowe.
Art. 77. Sędzia przyznaje certyfikaty na podstawie jakości psów, bez sprawdzania, czy spełniają̨ warunki dotyczące wieku i/lub rejestracji w księdze rodowodowej.
Art. 78. Uzyskane przez psa certyfikaty uprawniają do ubiegania się o uzyskanie tytułów:
a) Puppy Champion Polski – tytuł może zostać przyznany na podstawie uzyskanych 3 certyfikatów CAPC na wystawach uznawanych przez Federację od co najmniej 2 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 2 certyfikaty zostały uzyskane na wystawie organizowanej przez Federację. Jeden certyfikat CAPC może zostać zastąpiony certyfikatem CAJC, oraz każdy certyfikat CAPC może zostać zastąpiony certyfikatem res.CAPC. Nie określa się przedziałów czasowych dla uwzględnienia certyfikatów podczas przyznawania tytułu. Tytuł może być oznaczany skrótem „PP.Ch.PL”
b) Młodzieżowy Champion Polski – tytuł może zostać przyznany na podstawie uzyskanych 3 certyfikatów CAJC na wystawach uznawanych przez Federację od co najmniej 2 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 2 certyfikaty zostały uzyskane na wystawie organizowanej przez Federację. Jeden certyfikat CAJC może zostać zastąpiony certyfikatem CAC lub res. CAC. Każdy certyfikat CAJC może zostać zastąpiony jednym certyfikatem res. CAJC. Nie określa się przedziałów czasowych dla uwzględnienia certyfikatów podczas przyznawania tytułu. Tytuł może być oznaczany skrótem „Mł.Ch.PL”.
c) Champion Polski – tytuł może zostać przyznany na podstawie uzyskanych 4 certyfikatów CAC na wystawach uznawanych przez Federację od co najmniej 3 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 3 certyfikaty zostały uzyskane na wystawie organizowanej przez Federację. Jeden certyfikat CAC może zostać zastąpiony certyfikatem CACIB. Każdy certyfikat CAC może zostać zastąpiony jednym certyfikatem res. CAC. Pomiędzy pierwszym a czwartym certyfikatem musi upłynąć co najmniej 120 dni. Tytuł może być oznaczany skrótem „Ch.PL”.
d) Interchampion (Międzynarodowy Champion International Kennel Union) – tytuł może zostać przyznany na podstawie uzyskanych 4 certyfikatów CACIB na wystawach międzynarodowych uznawanych przez Federację lub IKU od co najmniej 3 różnych sędziów w dwóch różnych krajach pod warunkiem, że co najmniej 1 certyfikat został uzyskany na wystawie organizowanej przez Federację. Każdy certyfikat CACIB może zostać zastąpiony jednym certyfikatami res. CACIB. Pomiędzy pierwszym a czwartym certyfikatem musi upłynąć co najmniej 365 dni. Tytuł może być oznaczany skrótem „Int.Ch”.
e) Grand Champion Polski – tytuł może zostać przyznany psu, który posiada już tytuł Championa Polski lub swojego kraju uznawany przez Federację oraz uzyska 4 certyfikaty CAC w klasie Champion na wystawach uznawanych przez Federację od co najmniej 3 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 1 certyfikat został uzyskany na wystawie międzynarodowej organizowanej przez Federację. Każdy certyfikat CAC może zostać zastąpiony jednym certyfikatami res. CAC. Pomiędzy pierwszym a czwartym certyfikatem musi upłynąć co najmniej 3 lata. Tytuł może być oznaczany skrótem „Gr.Ch.PL”.
f) Multichampion – tytuł może zostać przyznany psu, który posiada już tytuł Interchampiona uznawany przez Federację oraz uzyska 5 certyfikatów CACIB na wystawach międzynarodowych uznawanych przez Federację w 5 różnych krajach od 5 różnych sędziów pod warunkiem, że co najmniej 1 certyfikat został uzyskany na wystawie międzynarodowej organizowanej przez Federację. Każdy certyfikat CACIB może zostać zastąpiony certyfikatem Res. CACIB. Pomiędzy pierwszym a piątym certyfikatem musi upłynąć co najmniej 2 lata.
Art. 79. a) Tytuły Puppy Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski i Grand Championa Polski przyznaje Zarząd Główny Federacji na pisemny wniosek właściciela psa. Do wniosku należy dołączyć kopie kart ocen, których certyfikaty mają być podstawą do wydania tytułu. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 60 dni od daty jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Zarząd Główny ustala z właścicielem psa termin wystawy, na której tytuł zostanie wręczony. Tytuły Puppy Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski mogą być za uprzednią zgodą właściciela psa przesłane pod wskazany adres. Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu.
b) Tytuł Interchampiona oraz Multichampiona przyznaje Zarząd Główny Federacji z upoważnienia International Kennel Union na pisemny wniosek właściciela psa złożonego do Zarządu Głównego Federacji. Do wniosku należy dołączyć kopie kart ocen, których certyfikaty mają być podstawą do wydania tytułu. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 90 dni od daty jego złożenia. Raz wykorzystany certyfikat nie może zostać użyty ponownie do nadania kolejnego tytułu.
c) W sprawach o przyznanie Championatu, w których określa się przedział czasowy wymagany między pierwszym a ostatnim certyfikatem Zarząd Główny w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zastosować nie większą niż 10% tolerancję liczoną w dniach.
Art. 80.
Na wystawach organizowanych przez Federację sędzia może przyznać następujące tytuły:
a) Zwycięzca Młodzieży – tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą oraz zostanie wybranym w porównaniu. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe. Tytuł może być oznaczany skrótem „Zw. Mł.” lub „Zw. Młodzieży”.
b) Młodzieżowy Zwycięzca Klubu – tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą na wystawie klubowej oraz zostanie wybranym w porównaniu. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe. Tytuł może być oznaczany skrótem „Mł. Zw. Kl.”.
c) Najlepszy Pies/Suka w Rasie – tytuł może zostać przyznany psu i suce w każdej rasie, które uzyskało ocenę doskonałą z lokatą pierwszą oaz wygrają końcowe porównanie w swojej płci z innymi psami/sukami z klasy pośredniej, otwartej, pracującej i championów. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe. Tytuł może być oznaczany skrótem „NPwR” dla psów oraz „NSwR” dla suk.
d) Zwycięzca Rasy – tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, które otrzymało wygrało w porównaniu końcowym między Najlepszym Psem w Rasie i Najlepszą Suką w Rasie. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe. Tytuł może być oznaczany skrótem „BOB”, „ZR”, „Zw. R” lub „Zw. Rasy”.
e) Zwycięzca Wystawy Championów – tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, które uzyskają na wystawie championów ocenę doskonałą z lokatą pierwszą oraz zostanie wybranym w końcowym porównaniu. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe. Tytuł może być oznaczany skrótem „Zw. Ch.”.
f) Najlepsza Hodowla, Najlepsza Para Hodowlana, Najlepszy Reproduktor, Najpiękniejszy Pies/Suka Publiczności oraz Najlepszy Wystawca – tytuły przyznawane w dodatkowych nieobligatoryjnych konkurencjach finałowych podczas wystaw organizowanych przez Federację.
Art. 81. W każdej klasie i rasie sędzia może przyznać medale lub inne nagrody dla co najmniej trzech pierwszych psów, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą 1, 2 lub 3.
Art. 82. Organizator wystawy ma prawo przygotować pamiątki i inne nagrody dla innych psów nieujętych w art. 81.
Art. 83. Sędzia wpisuje do karty oceny co najmniej przyznaną lokatę lub jej brak, przyznane certyfikaty i tytuły. Dodatkowo sędzia może sporządzić opis psa i jego wystawienia.
Art. 84. Dla ważności karty oceny psa z wystawy wymagany jest podpis sędziego dokonującego oceny.
Art. 85. Kartę oceny sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał przekazuje się wystawcy najpóźniej w chwili zamknięcia wystawy. Kopię organizator wystawy przekazuje do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty zakończenia wystawy.
Art. 86. Organizator wystawy sporządza w terminie 7 dni raport z wystawy, w tym sporządza listę wystawców wraz z wynikami wystawy, którą przekazuje do Zarządu Głównego.
Art. 87. Konkurencjami finałowymi na wystawach organizowanych przez Federację są:
a) Najlepsze Baby – udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie baby otrzymały ocenę „wybitnie obiecującą”, lokatę I, oraz zostały wybrane „najlepszym baby”.
b) Najpiękniejsze Szczenię – udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecującą”, lokatę I, oraz posiadają tytuł „najlepsze szczenię w rasie”.
c) Najpiękniejszy Junior Wystawy – udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Zwycięzca Młodzieży”.
d) Najpiękniejszy Pies Wystawy (Best in Show) – o tytuł ten konkurują poszczególni Zwycięzcy Ras w pierwszym etapie dla psów o wzorcu do 45 cm i powyżej 45 cm oraz w finale między zwycięzcami z pierwszego etapu. Sędzia dokonuje wyboru przyznając pierwszą i drugą.
e) Najpiękniejszy Weteran – udział biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie weteranów otrzymały ocenę doskonałą, lokatę I, oraz uzyskały tytuł „najlepszy weteran w rasie”.
f) Najlepsza Para – parę stanowią, wystawiane na danej wystawie, pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością tej samej osoby.
g) Najlepsza Grupa Hodowlana – grupę stanowią od 3 do 6 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

Rozdział VIII
Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów wystawy, Komitetu Organizacyjnego oraz sędziów

Art. 88. Wszystkie czynności na ringu mogą odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą sędziego dokonującego oceny.
Art. 89. Sędzia zaproszony na wystawę organizowaną przez Federację ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów związanych z wyjazdem na daną wystawę. Wszelkie ustalenia finansowe należy uzgodnić w momencie zapraszania sędziego na wystawę.
Art. 90. Sędziemu należy zagwarantować nocleg co najmniej noc przed wystawą i noc po wystawie.
Art. 91. Zabrania się sędziemu podróżowania na wystawę, na której będzie sędziował w towarzystwie wystawcy, którego psy będzie oceniał na tej wystawie.
Art. 92. Zabrania się sędziemu zaglądać do katalogu wystawy przed wystawą oraz w trakcie jej trwania.
Art. 93. Organizator wystawy na 60 dni przed jej terminem przesyła do Zarządu Głównego szczegółowe informacje dotyczące organizowanej wystawy zawierające co najmniej: wykaz opłat za zgłoszenie, terminy zgłoszenia na wystawę, miejsce wystawy, numer konta do wpłat, skład Komitetu Organizacyjnego.
Art. 94. Organizator wystawy na 14 dni przed jej terminem przesyła do Zarządu Głównego potwierdzenie zgłoszenia organizowanej wystawy do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę nad wystawą.
Art. 95. Brak realizacji postanowień z art. 93 i 94 stanowi przesłankę do odwołania wystawy przez Zarząd Główny na wyłączne ryzyko i koszy organizatora wystawy.
Art. 96. Na wystawach i pokazach, o których mowa w niniejszym regulaminie mogą być organizowane dodatkowe imprezy towarzyszące. Imprezy towarzyszące nie mogą naruszać celów statutu oraz postanowień regulaminów i uchwał władz Federacji.
Art. 97. Zakazuje się organizowania bądź reklamowania w jakikolwiek sposób wystaw psów bez znanego pochodzenia lub wyrażania zgody na współorganizację takich imprez a także na współorganizowanie wystaw z organizacjami nieuznawanymi przez Federację.
Art. 98. W przypadku, kiedy na wystawie będą organizowane imprezy towarzyszące, organizator wystawy umieszcza stosowne informacje w katalogu wystawy.
Art. 99. Pokazy psów może organizować Oddział oraz Klub Rasy w celach popularyzacyjnych i informacyjnych.
Art. 100. Na pokazach nie dokonuje się oceny psów. Organizator pokazu bądź zaproszony sędzia przedstawia publiczności charakterystykę rasy, historię itp.
Art. 101. W sprawach dotyczących organizacji wystaw klubowych obowiązuje niniejszy regulamin z uwzględnieniem zmian, jakie wprowadzają regulaminy organizacji wystaw klubowych.

Rozdział IX
Skargi

Art. 102. Skargi dotyczące organizacji wystawy składa się do Rzecznika Dyscyplinarnego w terminie 14 dni od daty zakończenia wystawy.
Art. 103. Skargi rozpatrywane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach o postępowaniu dyscyplinarnym.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

Art. 104. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Zarząd Główny.
Art. 105. § 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2017 r.
§ 2. Dla osób, które będą ubiegać się o nadanie tytułów określonych w art. 78 w roku 2017 stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące ich wydawana chyba, że wystawca zdecyduje inaczej.


Uchwałą ZG z dnia 7 września 2017 r. dodano art. 75 ust. a1 i b1 oraz zmieniono treść art. 78 ust. a i b.

Uchwałą ZG z dnia 15 października 2017 r. zmieniono treść art. 35 ust a).

Uchwałą ZG z dnia 11 maja 2018 r. dodano art. 38a. oraz zmieniono treść art. 38 ust. b.

Uchwałą ZG z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniono treść art. 78 ust. a-e., dodano art. 79 ust. c.