CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I
Ogólne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej

Art. 1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony przez statut, regulaminy, uchwały i decyzje Federacji obowiązujące w czasie jego popełnienia.
Art. 2. Regulamin postępowania dyscyplinarnego ma zastosowanie wyłącznie wobec członków Federacji.

Rozdział II
Kary

Art. 3. Karami są:
1) upomnienie,
2) nagana z adnotacją,
3) grzywna,
4) zakaz udział u w imprezach organizowanych przez Polską Federację Kynologiczną,
5) zawieszenie w prawach hodowcy,
6) utrata zajmowanego stanowiska bądź pełnionej funkcji,
7) pozbawienie czynnego i biernego prawa wyborczego,
8) zawieszenie w prawach członka,
9) wykluczenie z członkostw a Polskiej Federacji Kynologicznej.
Art. 4. Grzywnę nakłada się w wysokości do 500 złotych.
Art. 5. Sąd może wymierzyć więcej niż jedną karę z wyjątkiem łączenia kary grzywny z karą wykluczenia z członkostwa Federacji.
Art. 6. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przed regulamin mając na uwadze, aby kara realizowała cele zapobiegawcze i wychowawcze i nie przekraczała stopnia winy.
Art. 7. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet odstąpić od jej wymierzenia, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przewinienie byłaby niewspółmiernie surowa.
Art. 8. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 5 lat od daty zakończenia okresu na jaki została wymierzona kara.

CZĘŚĆ WYKONAWCZA
Rozdział III
Przepisy statutowe

Art. 9. Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed Sądem Koleżeńskim na zasadzie równości stron.
Art. 10 . § 1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają:
przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
§ 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.
Art. 11. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) orzekanie w sprawach przeciwko osobom pełniących funkcje statutowe,
2) orzekanie – jako I instancja – o zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów, regulaminów i uchwał władz Federacji – z wyłączeniem podjętych przez Zjazd Delegatów,
3) orzekanie w sprawach dyscyplinarnych członków Federacji.
Art. 12 § 1. Sąd Koleżeński rozpatruje i orzeka jako I instancja w składzie 1 osobowym.
§ 2. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I instancji rozpatruje Sąd Koleżeński II instancji w składzie 3 osobowym.
§ 3. Ze składu orzekającego w II instancji wyłącza się członka orzekającego w I instancji.
§ 4. Odwołania od orzeczeń z art. 11 ust 2 wydanych przez Sąd Koleżeński I instancji rozpatruje najbliższy Zjazd Delegatów.
§ 5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
Art. 13 § 1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się od orzeczenia I instancji.

Rozdział IV
Postępowanie dyscyplinarne

Art. 14. § 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Rzecznik Dyscyplinarny powołany na podstawie art. 34 ust. 24 Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej.
§ 2. Rzecznikiem może być powołany członek Zarządu Głównego pełniący funkcję określoną w art. 33 § 1. Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej.
§ 3. Rzecznika powołuje się na czas trwania kadencji Zarządu Głównego.
Art. 15. § 1.Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego następuje na wniosek:
1) samego Rzecznika,
2) Zjazdu Delegatów,
3) Zarządu Głównego,
4) Komisji Rewizyjnej,
5) Zarządu Oddziału,
6) Komisji Oddziału,
7) Samego zainteresowanego.
§ 2. Rzecznik wszczyna postępowanie dyscyplinarne w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego umotywowanego wniosku.
§ 3. O wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego zawiadamia Rzecznik podmiot, który ten wniosek złożył oraz tego, kogo wniosek dotyczy w terminie 14 dni.
§ 4. Od odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przysługuje zażalenie do Zarządu Głównego złożone na piśmie do tego organu w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o którym mowa w § 3.
§ 5. Zarząd podejmuje uchwałę o uchyleniu decyzji Rzecznika, bądź o jej podtrzymaniu.
§ 6. Rzecznik ma obowiązek wszcząć postępowanie dyscyplinarne na wniosek złożony przez Zarząd Główny, w związku z czym nie przysługuje w tym przedmiocie zażalenie.
Art. 16. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego musi zawierać:
1) dane personalne bądź dane organu składającego wniosek,
2) dane personalne bądź dane organu przeciwko któremu kierowany jest wniosek,
3) określenie zarzucanego mu czynu,
4) uzasadnienie,
5) wykaz dowodów.
Art. 17. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza się, gdy:
1) czynu nie popełniono,
2) czyn nie zawiera znamion złamania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji wydanych przez upoważnione władze Federacji,
3) nastąpiło przedawnienie,
4) sprawca czynu podlega orzecznictwu sądów powszechnych.
Art. 18. § 1. Rzecznik prowadzi postępowanie dyscyplinarne celem ustalenia stanu faktycznego w zakresie złożonego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
§ 2. Rzecznik bada złożone dowody a także dokonuje innych czynności, które mogą doprowadzić do ustalenia stanu faktycznego.
Art. 19. § 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może trwać dłużej, niż 6 miesięcy,
§ 2. Na czas postępowania dyscyplinarnego członek, przeciwko któremu się ono toczy może zostać zawieszony w swoich prawach uchwałą Zarządu Głównego.
Art. 20. § 1. Przed Sądem Koleżeńskim Rzecznik pełni funkcję oskarżyciela.
§ 2. Oskarżony ma prawo do obrony.
Art. 21. Dowody przeprowadza się na wniosek stron bądź na wniosek Sądu lub Rzecznika.
Art. 22. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodów. Nie wyłącza to jednak dowodu przeciwnego.
Art. 23. Każdy członek Federacji wezwany w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania lub wyjaśnienia.
Art. 24. Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

Rozdział V
Orzeczenia i postanowienia

Art. 25. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w
postępowaniu mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.
Art. 26. Orzeczenie lub postanowienie powinno zawierać:
1) oznaczenie organu oraz osoby lub osób orzekających,
2) datę orzekania,
3) wskazania sprawy oraz kwestii, której orzeczenie lub postanowienie dotyczy,
4) rozstrzygnięcie z podaniem podstawy wydania orzekania,
5) uzasadnienie.
Art. 27 § 1. Orzeczenia i postanowienia wydawane są na posiedzeniach niejawnych.
§ 2. O wydaniu orzeczenia lub postanowienia Sąd Koleżeński zawiadamia strony oraz Zarząd Główny.
§ 3. Orzeczenia i postanowienia sporządza się na piśmie.
§ 4. Orzeczenia i postanowienia zapadają zwykłą większością głosów.
§ 5. Członkowie składu orzekającego mogą wyrazić zdanie odrębne.
Art. 28. Ze składu orzekającego z mocy prawa wyłączeni są członkowie, jeśli:
1) sprawa dotyczy ich samych,
2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego lub pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób,
3) jest krewnym lub powinowatym,
4) był bezpośrednim świadkiem czynu, o który sprawa się toczy albo w tej sprawie był przesłuchiwany w charakterze świadka lub występował jako biegły,
5) brał udział w wydawaniu decyzji lub orzeczenia, co do którego wniesiono oskarżenie lub był członkiem składu orzekającego w I instancji przed Sądem Koleżeńskim.

CZĘŚĆ KOŃCOWA
Rozdział VI
Przepisy wprowadzające i końcowe

Art. 29. Regulamin postępowania dyscyplinarnego wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2016 r.
Art. 30. § 1. W sprawach rozpoczętych przed dniem wejścia w życie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego, stosuje się przepisy dotychczasowe chyba, że przepisy niniejszego regulaminu
są względniejsze dla oskarżonego.
§ 2. W razie wątpliwości, czy ma być stosowane prawo dotychczasowe, czy Regulamin postępowania dyscyplinarnego, stosuje się niniejszy regulamin.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy KPC.
Art. 31. Do czynów popełnionych przed wejściem w życie Regulaminu postępowania dyscyplinarnego stosuje się przepisy tego regulaminu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba, że termin przedawnienia już upłynął.