Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Oddział Polskiej Federacji Kynologicznej jest jednostką terenową i nie posiada osobowości prawnej.
Art. 2. Władzami oddziału są Zarząd Oddziału i Komisja Oddziału.
Art. 3. Kadencja władz oddziału trwa 3 lata.

Rozdział II
Postanowienia szczególne

Art. 4. Zarząd Główny powołuje Oddział na wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Federacji lub będących już członkami zwyczajnymi.
Art. 5. Utworzenie nowego oddziału nie jest możliwe, jeśli powodowałoby to obniżenie ilości członków w innych oddziałach poniżej 10 osób.
Art. 6. Zarząd Główny powołując oddział określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
Art. 7. Zarząd Główny powołując oddział przydziela mu nazwę zgodnie z poniższym schematem: „Nazwa województwa + Oddział Polskiej Federacji Kynologicznej + siedziba (np. Mazowiecki Oddział Polskiej Federacji Kynologicznej w Warszawie).”
Art. 8. W jednym województwie tworzy się nie więcej niż jeden oddział.
Art. 9. Jeden oddział może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo do czasu powstania w danym województwie odrębnego oddziału.
Art. 10. Władze oddziału funkcjonują w obrębie przepisów obowiązujących w Federacji przy zachowaniu należytej staranności i dbałości. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dodatkowo składać comiesięcznie do Zarządu Głównego raporty kasowe według przyjętego schematu.
Art. 10a. Między zebraniami Zarządu Oddziału, pracami oddziału kieruje Przewodniczący oddziału w szczególności poprzez:
a) realizację postanowień Statutu i Regulaminów,
b) prowadzenie bieżącej dokumentacji hodowlanej,
c) delegowanie sędziów kynologicznych do wykonywania przeglądów w obrębie swojego oddziału,
d) zamawiania rodowodów w Zarządzie Głównym na wnioski hodowców w obrębie swojego oddziału,
e) dysponowania mikrochipami w obrębie swojego oddziału,
f) przetwarzanie danych osobowych członków oddziału na podstawie posiadanych pełnomocnictw oraz upoważnień,
g) dysponowania środkami finansowymi na podstawie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień.

Rozdział III
Przedstawiciele regionalni

Art. 11. Przedstawicielem regionalnym może być wyłącznie członek Federacji, znający statut i regulaminy Federacji na poziomie co najmniej dobrym, niekarany przez Sąd Koleżeński, posiadający czynne oraz bierne prawo wyborcze
Art. 12. Przedstawicieli regionalnych powołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Oddziału.
Art. 13. Główne zadania przedstawiciela to promocja Federacji, udzielania zainteresowanym niezbędnych informacji dotyczących działalności Federacji oraz organizacja wystaw a w województwach, w których nie ma utworzonego oddziału – aktywizowanie członków celem utworzenia oddział u na terenie danego województwa.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

Art. 14. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny.
Art. 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2016 r.


Dodano art. 10a. – Uchwała Zarządu z 23 maja 2018 r.