Rozdział I

Opłata wpisowa

Art. 1. Kandydat na członka Polskiej Federacji Kynologicznej wraz z deklaracją członkowską uiszcza jednorazową opłatę wpisową, której wysokość ustala Zarząd Główny.

Art. 2. Opłatę wpisową uiszcza się na konto bankowe oddziału, do którego składana jest deklaracja członkowska, osobiście w oddziale lub poprzez stronę internetową https://pfk.org.pl

Art. 3. Wysokość opłaty wpisowej jest stała, niezależnie od daty składania deklaracji członkowskiej a jej częścią składową jest składka członkowska za bieżący rok kalendarzowy.

Art. 4. Odmowa przyjęcia w poczet członków skutkuje zwróceniem na konto bankowe nadawcy opłaty wpisowej w terminie 14 dni od daty podjęcia ostatecznej decyzji odmownej.

Rozdział II

Składka członkowska

Art. 5. Członek zwyczajny zobowiązany jest do uiszczania składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy najpóźniej do 31 grudnia danego roku.

Art. 6. Składkę członkowska uiszcza się w pełnej wysokości za dany rok bieżący niezależnie od czasu, w jakim konkretna osoba była wpisana na listę członków.

Art. 7. Wysokość składki członkowskiej nie zmniejsza się proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego.

Art. 8. Zarząd Główny może ustalać różną wysokość składki członkowskiej w zależności od terminu jej opłacenia.

Art. 9. Zarejestrowany przydomek otrzymują wszystkie psy z miotu urodzonego w danej hodowli niezależnie od rasy.

Art. 10. Rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego obliguje członka do opłacenia w pełnej wysokości składki członkowskiej ustalonej na rok bieżący.

Art. 11. Nieopłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy do 31 grudnia danego roku skutkuje automatycznym skreśleniem z listy członków.

Art. 12. Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą korzystania przez członka ze wszelkich uprawnień wynikających z członkostwa w Polskiej Federacji Kynologicznej, w tym praw określonych w Statucie.

Art. 13. Rejestr członków a tym samym dokumentacji stwierdzającej uiszczanie składek prowadzi oddział, do którego należy organizacyjne członek.

Art. 14. Zarząd Główny może zwolnić poszczególne osoby z konieczności opłacania składki członkowskiej odnotowując to w rejestrze członków.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

Art. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja bezpośrednio zapisy Statutu, a w braku takowych decyzje każdorazowo podejmuje Zarząd Główny.

Art. 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2017 r.