REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

Art. 1. Komisja Rewizyjna jako jeden z naczelnych organów władzy Polskiej Federacji Kynologicznej stanowi organ kontroli wewnętrznej, o której mowa w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 2. Do głównych zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności wszystkich władz Polskiej Federacji Kynologicznej poprzez:

 1. bieżącą współpraca z Zarządem Głównym w zakresie przestrzegania przez członków władz naczelnych postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów obowiązujących w Federacji,
 2. kontrola działalności Zarządu Głównego oraz prac oddziałów w zakresie realizacji postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów obowiązujących w Federacji,
 3. występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego w zakresie działalności statutowej Federacji,
 4. kontrolę sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd Główny oraz oddziały.

 

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

Art. 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przynajmniej raz w roku jeden z jej członków zawiadamiając o miejscu i terminie posiedzenia co najmniej 7 dni wcześniej innych członków Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny oraz Sąd Koleżeński.

Art. 4. § 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej bierze udział dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

2. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział członkowie Zarządu Głównego oraz Sądu Koleżeńskiego.

3. Zgodnie z art. 22 Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej, uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Art. 5. Do zakresu zwoływania posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Komisji Rewizyjnej,
 2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwał w przedmiocie podejmowanych kontroli oraz ich zakresu,
 4. wnioskowanie o przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych do Rzecznika Dyscyplinarnego

Art. 6. Po zakończeniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej, przesyła ona odpis protokołu z załączonymi uchwałami do Zarządu Głównego w terminie 7 dni.

Art. 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów wszystkich władz Federacji w zakresie kontrolowanych spraw.

Art. 8. O zakresie kontroli, miejscu i czasie do okazania kontrolowanych dokumentów Komisja Rewizyjna decyduje w podejmowanej uchwale, którą niezwłocznie przekazuje do władzy, której działalność i dokumenty będą kontrolowane.

Art. 9. Kontrola działalności poszczególnych władz Federacji wymagającą przekazania dostępu do kontrolowanych dokumentów i danych odbywa się w miarę uzasadnionych potrzeb nie rzadziej niż raz do roku najpóźniej na 30 dni przez Zjazdem Delegatów oraz nie częściej niż cztery razy w roku na zakończenie kwartału.

Art. 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie kontrolowanych spraw a o powziętych informacjach oraz danych mogą informować wyłącznie Zarząd Główny, kontrolowaną władzę oraz Zjazd Delegatów.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 11. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zjeździe Delegatów.

Art. 12. Przed złożeniem sprawozdania na Zjeździe Delegatów sprawozdanie przekazywane jest do Zarządu Głównego na co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

Art. 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2018 r.