Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Federacji powołaną do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
Art. 2. W ramach Komisji Rewizyjnej tworzy się Komisje Oddziałowe, które wspierają prace Komisji Rewizyjnej na terenie działania macierzystego oddziału.
Art. 3. Komisja Rewizyjna jest instancją nadrzędną nad Komisją Oddziałową.

Rozdział II
Komisja Rewizyjna

Art. 4. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się najpóźniej na 7 dni od daty Zjazdu Delegatów, na którym powołano członków.
Art. 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności władz Federacji,
2) zwoływanie Zjazdu Delegatów w razie zaniechania tego obowiązku przez Zarząd Główny,
3) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego w zakresie kontrolowanych sprawy,
4) składanie Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swojej działalności,
5) wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
6) kierowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw wobec osób pełniących funkcje we władzach Federacji, które podlegają jej kontroli,
7) podpisywanie umów z członkami Zarządu Głównego.
Art. 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje członek tej komisji zawiadamiając o tym pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
Art. 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Art. 8. Realizowanie kompetencji Komisji Rewizyjnej odbywa się w drodze podejmowanych przez tą Komisję uchwał.
Art. 9. Z chwilą podjęcia uchwały, jej odpis doręcza się Zarządowi Głównemu w terminie 7 dni.
Art. 10. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół wraz z odpisem podjętych uchwał.
Art. 11. Komisja Rewizyjna kieruje do Sądu Koleżeńskiego sprawy wobec osób pełniących funkcje we władzach Federacji przesyłając wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Rzecznika.

Rozdział III
Komisja Oddziałowa

Art. 12. Komisja Oddziałowa jest organem kontroli wewnętrznej oddziału składająca się z dwóch członków tego oddziału.
Art. 13. Do kompetencji Komisji Oddziałowej należy:
1) współpraca z Komisja Rewizyjną,
2) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału,
3) składanie na Zebraniu Oddziału sprawozdania ze swojej działalności,
4) zwoływanie posiedzeń Zarządu Oddziału w zakresie kontrolowanych spraw,
5) wnioskowanie o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
6) zwoływanie Zebrania Oddziału w razie zaniechania tego obowiązku przez Zarząd Oddziału,
7) kierowanie do Zarządu Głównego umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału,
8) kierowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw wobec osób pełniących funkcje we władzach terenowych
Federacji, które podlegają jej kontroli.
Art. 14. Posiedzenia Komisji Oddziałowej zwołuje członek tej komisji zawiadamiając o tym pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
Art. 15. Posiedzenia Komisji Oddziałowej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Art. 16. Realizowanie kompetencji Komisji Oddziałowej odbywa się w drodze podejmowanych przez tą Komisję uchwał.
Art. 17. Z chwilą podjęcia uchwały, jej odpis doręcza się Zarządowi Głównemu, Zarządowi Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni.
Art. 18. Z każdego posiedzenia Komisji Oddziałowej sporządza się protokół wraz z odpisem podjętych uchwał.
Art. 19. Komisja Oddziałowa kieruje do Sądu Koleżeńskiego sprawy wobec osób pełniących funkcje we władzach terenowych Federacji przesyłając wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Rzecznika.
Art. 20. Komisja Oddziałowa raz do roku składa sprawozdanie z ze swojej pracy do Komisji Rewizyjnej.
Art. 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2016 r.