Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Komisję przy Zarządzie Główny powołuje Zarząd Główny na umotywowany wniosek osób zainteresowanych jej utworzeniem.
Art. 2. Wniosek, o którym mowa wyżej musi zawierać przykładowy regulamin komisji określający zasady funkcjonowania oraz cel.
Art. 3. Komisje tworzone są na czas określony bądź bezterminowo.

Rozdział II
Postanowienia szczególne

Art. 4. Zarząd Główny powołuje Komisję w drodze uchwały określając jej nazwę, regulamin oraz skład organów zarządzających.
Art. 5. Regulamin, o którym mowa w art. poprzednim określa co najmniej zakres kompetencji, jakie posiada komisja oraz cel i charakter prac.
Art. 6. Komisje mogą przewidywać członkostwo w nich osób stowarzyszonych z Polską Federacją Kynologiczną łącznie z prawem do pobierania składek i innych opłat, których wysokość zatwierdza w drodze uchwały Zarząd Główny.
Art. 7. Członków zarządzających Komisją powołuje i odwołuje Zarząd Główny na wniosek własny lub osób zainteresowanych.
Art. 8. Komisja nie posiada charakteru władz Polskiej Federacji Kynologicznej a za swoje prace odpowiada bezpośrednio przed Zarządem Głównym.
Art. 9. Zarząd Główny ma prawo delegować swoje zadania, obowiązki i uprawnienia na Komisje określając przy tym tryb ich realizacji w drodze regulaminu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

Art. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Główny.
Art. 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2016 r.