REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW

 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

Art. 1. Kolegium Sędziów jest ciałem doradczym pracującym przy Zarządzie Głównym.

Art. 2. Kolegium Sędziów tworzą międzynarodowi i krajowy sędziowie kynologiczni wpisani na listę sędziów kynologicznych Polskiej Federacji Kynologicznej.

Art. 3. § 1. W celu prawidłowego kierowania gronem sędziów kynologicznych, Zarząd Główny wybiera spośród nich Przewodniczącego Kolegium Sędziów.

2. Kadencja Przewodniczącego Kolegium Sędziów kończy się w dniu zwołania pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego po Zjeździe Delegatów zwołanym w trybie wyborczym.

Art. 4. Posiedzenia Kolegium Sędziów zwołuje Przewodniczący Kolegium Sędziów lub Zarząd Główny.

Art. 5. W posiedzeniach Kolegium Sędziów mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kolegium Sędziów.

 

 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 

Art. 6. Do zadań Kolegium Sędziów należy:

 1. nadzór nad prawidłową działalnością i poziomem fachowym sędziów kynologicznych w Polskiej Federacji Kynologicznej,
 2. zgłaszanie umotywowanych wniosków do Zarządu Głównego o nominację na sędziego stażystę, sędziego krajowego lub międzynarodowego sędziego kynologicznego,
 3. prowadzenie naboru oraz szkoleń na sędziów,
 4. organizowanie egzaminów sędziowskich,
 5. powoływanie i zatwierdzanie składów komisji egzaminacyjnych,
 6. zatwierdzanie wniosków komisji egzaminacyjnych,
 7. prowadzenie akt i ewidencji sędziów kynologicznych,
 8. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w zakresie określonym odrębnymi regulaminami.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

Art. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy odpowiednie lub uchwały Zarządu Głównego.

Art. 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2018 r.