Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Zarząd Główny powołuje Klub Rasy na wniosek co najmniej 5 członków Federacji określając regulamin działania, zasięg terytorialny oraz siedzibę.

Art. 2. Klub Rasy działa przy Zarządzie Głównym i podlega jego nadzorowi.

Art. 3. Siedzibę i zakres terytorialny Klubu Rasy określa Zarząd Główny w regulaminie uchwalonym dla konkretnego Klubu Rasy.

Art. 4. W obrębie działalności Klubu Rasy, którego zasięg terytorialny jest większy niż jedno

województwo, mogą być powołane przez ten Klub Rasy oddziały regionalne.

 

Rozdział II

Postanowienia szczególne

 

Art. 5. Członkiem Klubu Rasy może być wyłącznie członek Federacji. Przyjęcie w poczet członków osób spoza Federacji wymaga zgody Zarządu Głównego.

Art. 6. Członkostwo w Klubie Rasy uzyskuje się na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym dla konkretnego Klubu Rasy.

Art. 7. Klub Rasy finansuje swoją działalność ze składek członkowskich i innych wpływów

uzyskanych ze swojej działalności a także ze środków pozyskanych od sponsorów z uwzględnieniem posiadanych pełnomocnictw.

Art. 8. Klub Rasy ma prawo:

1) przyjmować w poczet członków Klubu Rasy członków Federacji,

2) organizować wystawy klubowe na zasadach określonych przez regulamin wystaw,

3) organizować zawody klubowe,

4) składać wnioski i zapytania dotyczące rasy i grupy ras,

5) zabierać głos w Zarządzie Głównym w sprawach bezpośrednio związanych ze swoją działalnością

Art. 9. Władzami Klubu Rasy są:

1) Zgromadzenie Członków Klubu,

2) Zarząd Klubu,

Art. 10. Zgromadzenie Członków Klubu może również powołać i wybrać Komisję Rewizyjną Klubu.

Art. 11. Zarząd Klubu składa raz w miesiącu raport kasowy na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Art. 12. Zarząd Klubu corocznie najpóźniej do 20 lutego składa do Zarządu Głównego sprawozdanie ze swojej działalności zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Klubu.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

Art. 13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny.

Art. 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2016 r.