Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Realizując postanowienia Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej, której nadrzędnym jest organizacja hodowli psów rasowych, Zarząd Główny uchwala niniejszy regulamin

Art. 2. Do kontroli nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu upoważnieni są Zarząd Główny, Rzecznicy, Oddziały oraz Komisja Hodowlana i Sąd Koleżeński.

Art. 3. Regulamin stosuje się do osób będących członkami Polskiej Federacji Kynologicznej. Do jego przestrzegania zobowiązane są również osoby, które w sposób pośredni lub bezpośredni będą uczestniczyć w hodowli psa rasowego organizowanej w ramach działalności Polskiej Federacji Kynologicznej.

Art. 4. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o:

a) hodowli, należy przez to rozumieć zarejestrowaną w Federacji hodowlę psów rasowych prowadzoną przez członka Federacji, posiadającą przypisany i zarejestrowany unikalny przydomek hodowlany, działającej zgodnie z postanowieniami Statutu, niniejszego regulaminu, innych regulaminów obowiązujących w Federacji oraz Ustawą o ochronie zwierząt,

b) hodowcy, należy przez to rozumieć członka Federacji posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, mającego zarejestrowaną w Federacji hodowlę i posiadającego co najmniej jedną sukę z uprawnieniami hodowlanymi,

c) pseudohodowli, należy przez to rozumieć hodowlę psów, gdzie psy utrzymywane są w złych warunkach, łamane są podstawowe zapisy niniejszego regulaminu i innych regulaminów, nieprzestrzegane są zapisy Ustawy o ochronie zwierząt, brakuje podstawowej opieki weterynaryjnej oraz właściwego stosunku do zwierząt,

d) pseudohodowcy, należy przez to rozumieć hodowcę, który narusza bądź łamie podstawowe zapisy niniejszego regulaminu i innych regulaminów, nie przestrzega zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, w prowadzeniu hodowli nie kieruje się dobrem zwierząt i ich właściwym rozwojem, sprzedaje psy bez dokumentów potwierdzających ich pochodzenie, sprzedaje psy nierasowego jako rasowe bądź nie zapewnia podstawowej opieki posiadanym psom.

Art. 5. Celem nadrzędnym prowadzenia hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech psychicznych i anatomicznych.

Rozdział II

Przydomki hodowlane

Art. 6. Członek Federacji rozpoczynający prowadzenie hodowli psów rasowych zobowiązany jest do przesłania wniosku o rejestrację bądź przerejestrowanie przydomka hodowlanego zgodnie ze wzorem przyjętym i opublikowanym przez Zarząd Główny.

Art. 7. Zarząd Główny po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dokonuje rejestracji przydomka hodowlanego w Księdze Hodowli Psów Rasowych nadając jej jednocześnie unikalny identyfikator. Zarząd Główny może zdecydować o dodaniu do rejestrowanego przydomka liter „PFK”.

Art. 8. Raz zarejestrowany przydomek hodowlany nie może być ponownie wykorzystany do rejestracji.

Art. 9. Zarząd Główny odmawiając rejestracji przydomka hodowlanego podaje uzasadnienie.

Art. 10. Zarejestrowany przydomek otrzymują wszystkie psy z miotu urodzonego w danej hodowli niezależnie od rasy.

Art. 11. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.

Art. 12. Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlanymi od wielkiej litery (np. ROSA z Kolorowego Wybrzeża).

Art. 13. Przydomek może być pisany przed lub po imieniu o czym decyduje hodowca rejestrując przydomek hodowlany.

Art. 14. Zarejestrowany przydomek nie może być zmieniany.

Art. 15. Na pisemny wniosek hodowcy, prawo do używania przydomka można przenieść na innego członka Federacji za jego zgodą. Prawo powyższe można przenieść również w drodze dziedziczenia.

Art. 16. Przydomek hodowlany może być własnością więcej niż jednej osoby na zasadach ogólnych współwłasności z zastrzeżeniem, że wszyscy współwłaściciele są członkami Federacji.

Rozdział III

Suki hodowlane

Art. 17. Do hodowli i rozrodu dopuszcza się sukę hodowlaną spełniającą zapisy określone niniejszym regulaminem, która posiada w rodowodzie odnotowane uprawnienia hodowlane przez Federację lub inną organizację uznawaną przez Federację z zastrzeżeniem, że suka ta spełnia stawiane przez Federację inne wymagania.

Art. 18. Do wpisania adnotacji o której mowa w art. 17 upoważniony jest Zarząd Główny, Zarząd Oddziału oraz krajowy lub międzynarodowy sędzia kynologiczny wpisany na listę sędziów Federacji.

Art. 19. Suka może otrzymać uprawnienia hodowlane jeśli:

a) jest zarejestrowana w Krajowej Księdze Rodowodów (KKR) lub Krajowej Księdze Wstępnej (KKW),

b) ukończyła wiek zgodnie z poniższym wykazem:

– rasy miniaturowe i wielkogłowe – 12 miesięcy,

– rasy do 45 cm – 15 miesięcy,

– rasy powyżej 45 cm – 15 miesięcy,

– rasy olbrzymie – 24 miesiące,

c) uzyskała na wystawie organizowanej lub uznawanej przez Federację w klasie pośredniej bądź otwartej co najmniej dwie oceny bardzo dobre od dwóch różnych sędziów lub uzyskała uprawnienia hodowlane na przeglądzie hodowlanym przeprowadzonym przez krajowego lub międzynarodowego sędziego kynologicznego wpisanego na listę Federacji,

d) posiada profil DNA,

e) została przebadana w kierunku dysplazji stawów biodrowych w przypadku ras wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu,

f) zaliczyła pozytywnie testy psychotechniczne Federacji w przypadku ras wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Art. 20. Sukę z linii użytkowych z ras wyszczególnionych w załączniku do niniejszego regulaminu dopuszcza się do hodowli z minimum dwiema ocenami dobrymi otrzymanymi na wystawie organizowanej lub uznawanej przez Federację od dwóch różnych sędziów lub, która uzyskała uprawnienia hodowlane na przeglądzie hodowlanym przeprowadzonym przez krajowego lub międzynarodowego sędziego kynologicznego wpisanego na listę Federacji.

Art. 21. Zarząd Główny może zawiesić czasowo lub na stałe uprawnienia hodowlane w przypadku naruszenia przez hodowcę zapisów niniejszego regulaminu. Zawieszenie trwa co najmniej 10 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Art. 22. Suka traci uprawnienia hodowlane z ostatnim dniem roku, w którym ukończyła 9 lat.

Art. 23. Suka traci uprawnienia hodowlane w Federacji w momencie skreślenia hodowcy z listy członków Federacji.

Rozdział IV

Psy reproduktory

Art. 24. Do krycia suk hodowlanych dopuszcza się psa reproduktora spełniającego zapisy określone niniejszym regulaminem, który posiada w rodowodzie odnotowane uprawnienia hodowlane przez Federację lub inną organizację uznawaną przez Federację z zastrzeżeniem, że pies ten spełnia stawiane przez Federację inne wymagania.

Art. 25. Do wpisania adnotacji o której mowa w art. 24 upoważniony jest Zarząd Główny, Zarząd Oddziału oraz krajowy lub międzynarodowy sędzia kynologiczny wpisany na listę sędziów Federacji.

Art. 26. Pies może otrzymać uprawnienia reproduktora jeśli:

a) jest zarejestrowany w Krajowej Księdze Rodowodów (KKR) lub Krajowej Księdze Wstępnej (KKW),

b) ukończył wiek zgodnie z poniższym wykazem:

– rasy miniaturowe i wielkogłowe – 12 miesięcy,

– pozostałe rasy – 15 miesięcy,

– rasy olbrzymie – 18 miesięcy,

c) uzyskał na wystawie organizowanej lub uznawanej przez Federację w klasie pośredniej bądź otwartej co najmniej jedną ocenę bardzo dobrą i jedną doskonałą od dwóch różnych sędziów lub uzyskał uprawnienia hodowlane na przeglądzie hodowlanym przeprowadzonym przez krajowego lub międzynarodowego sędziego kynologicznego wpisanego na listę Federacji,

d) posiada profil DNA,

e) został przebadany w kierunku dysplazji stawów biodrowych w przypadku ras wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu,

f) zaliczył pozytywnie testy psychotechniczne Federacji w przypadku ras wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Art. 27. Psa z linii użytkowych z ras wyszczególnionych w załączniku do niniejszego regulaminu dopuszcza się do hodowli z minimum dwiema ocenami dobrymi otrzymanymi na wystawie organizowanej lub uznawanej przez Federację od dwóch różnych sędziów lub, który uzyskał uprawnienia hodowlane na przeglądzie hodowlanym przeprowadzonym przez krajowego lub międzynarodowego sędziego kynologicznego wpisanego na listę Federacji.

Art. 28. Zarząd Główny może zawiesić czasowo lub na stałe uprawnienia hodowlane w przypadku naruszenia przez hodowcę zapisów niniejszego regulaminu. Zawieszenie trwa co najmniej 10 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące.

Art. 29. Nie ustala się górnego limitu kryć ani wieku hodowlanego dla reproduktora.

Art. 30. Reproduktor traci uprawnienia hodowlane w Federacji w momencie skreślenia hodowcy z listy członków Federacji.

Rozdział V

Prawa i obowiązki hodowcy

Art. 31. Hodowca ma prawo do:

a) uzyskiwania od władz Federacji wszelkich informacji i porad dotyczących hodowli i rozrodu psów rasowych,

b) krycia suki hodowlanej psem posiadającym uprawnienia hodowlane nadane przez inną organizację kynologiczną pod warunkiem spełnienia przez tego psa wymagań stawianych przez niniejszy regulamin z wyłączeniem zapisu o rejestracji psa w KKR i KKW,

c) otrzymana rodowodów dla miotu zgłoszonego w Federacji w terminie 30 dni od daty skutecznego złożenia zamówienia.

Art. 32. Hodowca ma obowiązek:

a) zapewnić posiadanym psom należyta opiekę, higieniczne warunki utrzymania i stosowna pielęgnację,

b) dbać o czystość rasy,

c) poddawać psy regularnym szczepieniom,

d) prawidłowo odchować szczenięta,

e) przed kryciem sporządzić stosowną umowę z właścicielem reproduktora zawierającą warunki krycia i rozliczenia,

f) rozliczyć się z właścicielem reproduktora na zasadach określonych w stosownej umowie,

g) prowadzić w należyty sposób dokumentację hodowlaną,

h) kryć suki hodowlane wyłącznie psami posiadającymi uprawnienia reproduktora nadane lub uznawane przez Federację,

i) ograniczyć miot jednej suki hodowlanej do 8 w ciągu jej życia przy równoczesnym zadbaniu o jej dobrą kondycję,

j) poddać komisyjnemu przeglądowi sukę i hodowlę na każde żądanie władz Federacji,

k) chronić sukę przed przypadkowym kryciem,

l) w ciągu 14 dni od daty urodzenia szczeniąt zawiadomić o tym właściciela reproduktora,

m) Regulaminu hodowli psów rasowych nadając mu brzmienie: “w ciągu 21 dni od daty urodzenia szczeniąt zamówić dla nich rodowód w Federacji nadając im imiona rozpoczynające się tą samą literą alfabetu,

n) poddać miot implikacji chipowej (ew. tatuowaniu) najpóźniej w dniu planowanego przeglądu miotu,

o) pomiędzy 30 a 65 dniem od daty urodzenia szczeniąt poddać miot przeglądowi ustalając termin jego wykonania z Przewodniczącym Oddziału,

p) wydać nowym właścicielom psów rodowody oraz książeczki zdrowia a na żądanie nabywcy także kserokopię karty przeglądu miotu,

q) sporządzić stosowne umowy kupna-sprzedaży,

r) przekazać nowym właścicielom odpowiednie porady dotyczące rasy zakupionego psa, specyfiki odżywiania i wychowania,

s) przekazać nowym właścicielom stosowne informacje o Federacji,

t) zawiadomić władze Federacji o wszelkich posiadanych psach, w tym niezarejestrowanych w Federacji,

u) poddać pod kontrolę swoją hodowlę na każde żądanie władz Federacji.

Art. 33. Zabrania się hodowcy:

a) sprzedaży psów bez rodowodów Federacji,

b) używania do hodowli suk nieposiadających uprawnień hodowlanych,

c) używania do krycia psów nieposiadających uprawnień reproduktora,

d) rozmnażania suk, które ukończyły 9 rok życia,

e) doprowadzania do skutecznego krycia suki w więcej niż dwóch następujących po sobie rujach,

f) rozmnażać suk i używać do krycia psów, które są obciążone wadami genetycznymi, chorobami, suk i psów agresywnych bądź w złej kondycji fizycznej,

g) kopiowania ogonów i uszu u psów.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

Art. 34. Właściciel reproduktora ma prawo:

a) odmówić udostępnienia psa reproduktora do krycia bez podania przyczyny,

b) otrzymać ekwiwalent za krycie ustalony w pisemnej umowie zawartej z hodowcą,

c) uzyskać informacje o urodzeniu się szczeniąt po reproduktorze,

Art. 35. Właściciel reproduktora ma obowiązek:

a) zapewnić posiadanym psom należyta opiekę, higieniczne warunki utrzymania i stosowna pielęgnację,

b) dbać o czystość rasy,

c) poddawać psa regularnym szczepieniom,

d) przed kryciem sporządzić stosowną umowę z hodowcą zawierającą warunki krycia i rozliczenia,

e) po kryciu podpisać hodowcy Kartę Krycia,

f) na każde żądanie władz Federacji poddać kontroli warunki utrzymania reproduktora,

g) dopuszczać reproduktora do krycia wyłącznie suki hodowlane, które uzyskały stosowne uprawnienia w macierzystej organizacji kynologicznej,

Art. 36. Zabrania się właścicielowi reproduktora:

a) kryć suki bez udokumentowanego pochodzenia,

b) kryć suki nieposiadające uprawnień hodowlanych,

c) kryć suki, które ukończyły 9 rok życia,

d) kryć suki w złej kondycji.

Rozdział VII

Dokumentacja hodowlana

Art. 37. Karta Krycia, Karta Przeglądu Miotu i Karta Zamówienia Rodowodów są podstawą do wydania rodowodów dla szczeniąt.

Art. 38. W przypadku krycia psem reproduktorem niezarejestrowanym w Federacji, do dokumentacji wymienionej w art. 37 należy dołączyć:

a) kserokopię rodowodu psa wraz z oświadczeniem właściciela i czytelnym podpisem o zgodności z oryginałem,

b) pisemne oświadczenie właściciela reproduktora z adnotacją, iż wyraził zgodę na krycie,

c) kserokopię profilu DNA,

d) dla ras wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu kserokopię testów psychotechnicznych oraz wyniku badania na dysplazję biodrową.

Art. 39. Dla miotu pochodzącego z hodowli zarejestrowanej w Federacji a niezgłoszonego w terminie 90 dni od daty jego urodzenia hodowca wykonuje obowiązkowe badania DNA, które stanowią podstawę wydania dla miotu rodowodów.

Rozdział VIII

Krajowa Księga Wstępna

Art. 40. Krajową Księgę Wstępną (KKW) prowadzi się wyłącznie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.

Art. 41. Do Krajowej Księgi Wstępnej wpisuje się psy i suki, które ukończyły co najmniej rok a ich wygląd wykazuje cechy określonej rasy.

Art. 42. Stan faktyczny wymagań zawartych w art. 40 stwierdza uprawniony sędzia kynologiczny wpisany na listę Federacji w Karcie Przeglądu Kwalifikacyjnego.

Art. 43. Pozytywna ocena z przeglądu kwalifikacyjnego oraz posiadany wszczepiony chip uprawnia właściciela psa do jego zarejestrowania w Federacji oraz wydania wyciągu z Krajowej Księgi Wstępnej.

Art. 44. Potomstwu psów wpisanych do KKW wydaje się rodowody.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

Art. 45. Zmiany danych właściciela psa w rodowodzie należy bezwzględnie odnotować.

Art. 46. O fakcie zagubienia bądź zniszczenia rodowodu należy zawiadomić Oddział lub Zarząd Główny. Zawiadomienie stanowi podstawę do wydania duplikatu rodowodu.

Art. 47. W regionach, w których brakuje osób uprawnionych do wykonywania przeglądów powołuje się komisje uprawnione do ich przeprowadzania lub wyznacza się lekarza weterynarii.

Art. 48. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Główny.

Art. 49. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może zarządzić przeprowadzenie badań DNA, którego koszt pokrywa właściciel.

Art. 50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje każdorazowo podejmuje Zarząd Główny.

Art. 51. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2017 r.


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU HODOWLI PSÓW RASOWYCH


Zmieniono treść art. 32 ust. m – Uchwała z dnia 11 maja 2018 r.
Zmieniono treść art. 32 ust. o – Uchwała z dnia 23 maja 2018 r.