Art. 1. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Główną Komisję Szkoleń na wniosek co najmniej 3 osób.
Art. 2. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały członków
Głównej Komisji Szkoleń, którzy spośród siebie wyłaniają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
Art. 3. Celem działalności Głównej Komisji Szkoleń jest:
1) opracowywanie planu pracy Głównej Komisji Szkoleń,
2) opracowywanie i przedłożenie Zarządowi Głównemu planu budżetowego na dany rok najpóźniej do ostatniego dnia lutego,
3) organizacja i przeprowadzanie testów psychotechnicznych,
4) organizacja egzaminów prób pracy psów oraz zawodów sportowych dla psów,
5) prowadzenie ewidencji wydanych dokumentów, certyfikatów i książeczek na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
6) organizacja i szkolenie sędziów, treserów, egzaminatorów, asystentów kynologicznych prób pracy oraz sędziów stażystów,
7) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie uprawnień sędziom, treserom, egzaminatorom, asystentom kynologicznym i pozorantom,
8) mianowanie sędziów stażystów,
9) składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swojej działalności co najmniej raz w roku, najpóźniej na ostatni dzień lutego za rok poprzedni,
10) prowadzenie strony internetowej Głównej Komisji Szkoleń,
11) wydawanie niezbędnych komunikatów dotyczących realizacji celów działalności Głównej Komisji Szkoleń,
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny.
Art. 4. Siedzibą Głównej Komisji Szkoleń jest oddział przewodniczącego tej komisji.
Art. 5. Działalność Głównej Komisji Szkoleń finansowana jest z pozyskanych środków w związku z realizacją celów Głównej Komisji Szkoleń, z darowizn sponsorów oraz dotacji celowych Zarządu Głównego.
Art. 6. Główna Komisja Szkoleń może posiadać własny logotyp oraz skrót, które zatwierdza Zarząd Główny.
Art. 7. Wyniki testów, egzaminów, zawodów oraz innych imprez publikowane są na stronie internetowej prowadzonej przez Główną Komisję Szkoleń.
Art. 8. Zapisy niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do sędziów i sędziów stażystów określonych w Regulaminie Sędziów Kynologicznych.
Art. 9. Sprawy nieuregulowanie niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny.
Art. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2016 r.