Polityka prywatności

w Polskiej Federacji Kynologicznej

 

Zarząd Główny Polskiej Federacji Kynologicznej informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Kynologiczna z siedzibą w Sieradzu 98-200 przy ul. Lokajskiego 1/10 zwana dalej PFK.
 2. PFK jest stowarzyszeniem rejestrowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000344801, NIP 8272268554, REGON 100808590 i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych PFK określonych w Statucie Polskiej Federacji Kynologicznej oraz poszczególnych Regulaminach, dostępnych na stronie internetowej pod adresem: https://pfk.org.pl/o-nas/regulaminy/
 4. PFK przetwarza dane osobowe swoich członków: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, fotografia. Dane te są pozyskiwane pozyskane od dnia rozpoczęcia działalności, tj. od dnia 29 grudnia 2009 r. a ich zakres u poszczególnych osób może być różny.
 5. Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonych na deklaracji członkowskiej i innych drukach PFK zgód, o których mowa w art. 6 RODO. Zgoda ta jest dobrowolna ale konieczna dla wykonywania zadań Statutowych, w tym m.in. wpisania na listę członków PFK, udziału w wystawach, imprezach i zawodach organizowanych przez PFK, rozpatrywania wniosków i skarg a także innych pism złożonych do władz PFK, wykonywania umów oraz, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych.
 6.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umów, dochodzenia roszczeń oraz przez okres niezbędny do realizacji każdego celu.
 7. PFK informuje, że posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo żądania od PFK ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
 8. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy państwowe w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami na podstawie odrębnych przepisów, członkowie władz PFK każdego szczebla, współpracownicy oraz członkowie PFK, którzy w sposób bezpośredni wykonują zlecone czynności w ramach działalności Statutowej PFK.
 10. PFK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie pod adresem: “Polska Federacja Kynologiczna, ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz“, lub za pomocą poczty e-mail: kontakt@pfk.org.pl
 11. PFK informuje jednocześnie, że na podstawie zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotem Atthost Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Górnej 40B/11, 09-402 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531899, NIP 7743221825, REGON 360176289 przekazano uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa użytkownika (login), NIP, numer telefonu, adres email, adres IP, potwierdzenie przelewu bankowego (z systemu płatności elektronicznych). Umowa ta została zawarta w celu umożliwienia realizacji zawartej Umowy na świadczenie usługi hostingowej.
 12. Niniejsza polityka prywatności została uchwalona przez Zarząd Główny PFK i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.